FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter per oppgave: Annen myndighetsutøving

Siden viser enheter kategorisert på oppgaven: "Annen myndighetsutøving."

År: Vis enheter der "Annen myndighetsutøving" er enheten sin:

Eheter i 2009, der "Annen myndighetsutøving" er enheten sin hovedoppgave eller bioppgave. Antall: 83
Enhet Hovedoppgave Bioppgave Bioppgave
Statistisk sentralbyrå Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Forretningsmessig orienterte oppgaver
Skattedirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Toll- og avgiftsdirektoratet Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Kredittilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Norges Bank Annen myndighetsutøving
Senter for statlig økonomistyring Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Sjøfartsdirektoratet Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Sysselmannen på Svalbard Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Norsk Polarinstitutt Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Norges vassdrags- og energidirektorat Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Oljedirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Børser Forretningsmessig orienterte oppgaver Annen myndighetsutøving
Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Direktoratet for utviklingssamarbeid Annen myndighetsutøving Politikkutforming Generell offentlig tjenesteyting
Forsvarets logistikk organisasjon Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Forsvarsstaben Annen myndighetsutøving
Vernepliktsverket Annen myndighetsutøving
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Fiskeridirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Kystverket hovedkontoret Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Garantikassen for fiskere Annen myndighetsutøving Forretningsmessig orienterte oppgaver
Statens helsetilsyn Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Statens legemiddelverk Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Helsedirektoratet sentralt Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Statens pensjonskasse Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver Annen myndighetsutøving
Direktoratet for arbeidstilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Statens strålevern Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Vegdirektoratet Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Den Norske Stats Husbank Forretningsmessig orienterte oppgaver Annen myndighetsutøving
Sametinget - administrasjonen Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Statens bygningstekniske etat Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Utlendingsdirektoratet Annen myndighetsutøving
Datatilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Politiets sikkerhetstjeneste Annen myndighetsutøving
Statens innkrevingssentral Annen myndighetsutøving
Registerenheten i Brønnøysund Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Fylkesmannsembetene Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Generaladvokaten Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll
Politidirektoratet Annen myndighetsutøving
Siviltjenesten i Norge Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Fylkesmannen i Aust-Agder Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Buskerud Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Finnmark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Hedmark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Hordaland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Nordland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Oppland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Rogaland Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Telemark Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Troms Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Vest-Agder Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Vestfold Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Fylkesmannen i Østfold Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Reindriftsforvaltningen sentralt Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Direktoratet for naturforvaltning Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Statens landbruksforvaltning Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Statens forurensningstilsyn (SFT) Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Statens kartverk Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Norsk kulturminnefond, Sekretariatet Annen myndighetsutøving
Norsk kulturråd Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Riksarkivet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Kirkerådet Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Kunst i offentlige rom Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Norges forskningsråd Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Nasjonalbibliotekaren Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Riksrevisjonen Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Medietilsynet Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Norsk filminstitutt Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving
Utdanningsdirektoratet Annen myndighetsutøving
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Arbeids- og velferdsdirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting