FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter per oppgave: Generell offentlig tjenesteyting

Siden viser enheter kategorisert på oppgaven: "Generell offentlig tjenesteyting."

År: Vis enheter der "Generell offentlig tjenesteyting" er enheten sin:

Eheter i 2009, der "Generell offentlig tjenesteyting" er enheten sin hovedoppgave eller bioppgave. Antall: 159
Enhet Hovedoppgave Bioppgave Bioppgave
Statistisk sentralbyrå Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Forretningsmessig orienterte oppgaver
Skattedirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Statsbygg Generell offentlig tjenesteyting
Senter for statlig økonomistyring Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Sjøfartsdirektoratet Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Norges handelshøyskole Generell offentlig tjenesteyting
Norsk Polarinstitutt Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Norges geologiske undersøkelse Generell offentlig tjenesteyting
Norges vassdrags- og energidirektorat Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Oljedirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Den norske nasjonalkommisjonen for Unesco Generell offentlig tjenesteyting
Det norske fredskorpset Generell offentlig tjenesteyting
Direktoratet for utviklingssamarbeid Annen myndighetsutøving Politikkutforming Generell offentlig tjenesteyting
Forsvarets forskningsinstitutt Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Forsvarsbygg Forretningsmessig orienterte oppgaver Generell offentlig tjenesteyting
Forsvarets logistikk organisasjon Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Havforskningsinstituttet Generell offentlig tjenesteyting
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Generell offentlig tjenesteyting
Fiskeridirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Generell offentlig tjenesteyting
Statens helsetilsyn Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Statens institutt for rusmiddelforskning Generell offentlig tjenesteyting
Nasjonalt folkehelseinstitutt Generell offentlig tjenesteyting
Statens pensjonskasse Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver Annen myndighetsutøving
Pensjonstrygden for sjømenn Generell offentlig tjenesteyting
Statens strålevern Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Forbrukerrådet Generell offentlig tjenesteyting
Jernbaneverket Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Statens arbeidsmiljøinstitutt Generell offentlig tjenesteyting
Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Internasjonalt Fag- og Formidlingssenter for Reindriften Generell offentlig tjenesteyting
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) Avd. Sogndal Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) Avd. Alstahaug Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Statens bygningstekniske etat Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Regjeringsadvokaten Generell offentlig tjenesteyting
Registerenheten i Brønnøysund Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Kriminalomsorgens IT-tjeneste Generell offentlig tjenesteyting
Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Kriminalomsorg i anstalt Generell offentlig tjenesteyting
Kriminalomsorgsregioner Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorg i frihet Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Redningstjenesten - Hovedredningssentralene Generell offentlig tjenesteyting
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Generell offentlig tjenesteyting
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Statens sivilrettsforvaltning Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing Generell offentlig tjenesteyting
Siviltjenesten i Norge Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Hovedredningssentralen Nord-Norge Generell offentlig tjenesteyting
Hovedredningssentralen Sør-Norge Generell offentlig tjenesteyting
Kriminalomsorgen - Region nord Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region vest Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region sørvest Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region sør Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region øst Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Kriminalomsorgen - Region nordøst Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Direktoratet for nødkommunikasjon Generell offentlig tjenesteyting
Statens institutt for forbruksforskning Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Barneombudet Tilsyn/regulering/kontroll Politikkutforming Generell offentlig tjenesteyting
Departementenes servicesenter Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Likestillings- og diskrimineringsombudet Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Veterinærinstituttet Generell offentlig tjenesteyting
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Generell offentlig tjenesteyting
Norges veterinærhøgskole, Oslo Generell offentlig tjenesteyting
Reindriftsforvaltningen sentralt Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Bioforsk Generell offentlig tjenesteyting
Norsk institutt for skog og landskap Generell offentlig tjenesteyting
Direktoratet for naturforvaltning Annen myndighetsutøving Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Generell offentlig tjenesteyting
Universitetet for miljø- og biovitenskap Generell offentlig tjenesteyting
Statens landbruksforvaltning Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Statens kartverk Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Norsk kulturråd Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Språkrådet Tilsyn/regulering/kontroll Generell offentlig tjenesteyting
Foreldreutvalget for grunnopplæringen Generell offentlig tjenesteyting
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Tilsyn/regulering/kontroll
Oslo bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Hamar bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Agder og Telemark bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Stavanger bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Bjørgvin bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Nidaros bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Det praktisk-teologiske seminar Generell offentlig tjenesteyting
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Generell offentlig tjenesteyting
Universitetet i Oslo Generell offentlig tjenesteyting
Meteorologisk institutt Generell offentlig tjenesteyting Forretningsmessig orienterte oppgaver
Riksarkivet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Nesna Generell offentlig tjenesteyting
Tunsberg bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Universitetet i Bergen Generell offentlig tjenesteyting
Statens lånekasse for utdanning Generell offentlig tjenesteyting
Nord-Hålogaland bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Sør-Hålogaland bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Riksteatret Generell offentlig tjenesteyting
Borg bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Generell offentlig tjenesteyting
Kirkerådet Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Universitetet i Tromsø Generell offentlig tjenesteyting
Rikskonsertene Generell offentlig tjenesteyting
Norges musikkhøgskole Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Lillehammer Generell offentlig tjenesteyting
Samisk videregående skole, Karasjok Generell offentlig tjenesteyting
Norsk lokalhistorisk institutt Generell offentlig tjenesteyting
Norges idrettshøgskole Generell offentlig tjenesteyting
Møre bispedømme Generell offentlig tjenesteyting
Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino Generell offentlig tjenesteyting
Kunst i offentlige rom Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Harstad Generell offentlig tjenesteyting
Norsk lyd og blindeskriftbibliotek Generell offentlig tjenesteyting
Samisk høgskole / Sámi allaskuvla Generell offentlig tjenesteyting
Norges forskningsråd Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Norsk utenrikspolitisk institutt Generell offentlig tjenesteyting
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Finnmark Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Tromsø Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Narvik Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Bodø Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Nord-Trøndelag Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Sør-Trøndelag Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Molde Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Ålesund Generell offentlig tjenesteyting
Høgskulen i Volda Generell offentlig tjenesteyting
Høgskulen i Sogn og Fjordane Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Bergen Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Stord/Haugesund Generell offentlig tjenesteyting
Universitetet i Stavanger Generell offentlig tjenesteyting
Universitetet i Agder Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Telemark Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Vestfold Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Buskerud Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Gjøvik Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Hedmark Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Østfold Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Akershus Generell offentlig tjenesteyting
Høgskolen i Oslo Generell offentlig tjenesteyting
Kunsthøgskolen i Oslo Generell offentlig tjenesteyting
Kunsthøgskolen i Bergen Generell offentlig tjenesteyting
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell offentlig tjenesteyting
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Generell offentlig tjenesteyting
Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Generell offentlig tjenesteyting
Nasjonalbibliotekaren Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving
Skipsregistrene Generell offentlig tjenesteyting
Riksrevisjonen Tilsyn/regulering/kontroll Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming
Norsk filminstitutt Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Generell offentlig tjenesteyting
Norgesuniversitetet Generell offentlig tjenesteyting
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Generell offentlig tjenesteyting Annen myndighetsutøving Politikkutforming
Arbeids- og velferdsdirektoratet Annen myndighetsutøving Generell offentlig tjenesteyting
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne (Dokumentasjonssenteret) Generell offentlig tjenesteyting
Direktoratet for forvaltning og IKT Generell offentlig tjenesteyting Politikkutforming Forretningsmessig orienterte oppgaver
Norsk Romsenter Generell offentlig tjenesteyting
Arkeologisk Museum i Stavanger Generell offentlig tjenesteyting
Statlige høgskoler Generell offentlig tjenesteyting
Presteskapet/Geistligheten/Bispedømmerådene Generell offentlig tjenesteyting