Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Autonomi og styring i staten - spørreskjemavariabler (Data_ForvAuto)

Datasettet inneholder de spørsmål (variabler) som ble besvart av statlige forvaltningaorgan gjennom spørreundersøkelsen om autonomi og styring i staten.

Datasettet inneholder bare de enheter som har svart.

Datakvaliteten er redgjort for i den generelle dokumentasjonen.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

A1Organisasjonens størrelse målt i antall ansatte - gruppert
Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

Antall årsverk for hele organisasjonen inkludert lokale etater.

Koder:
1 Under 20
2 20 - 49
3 50 - 199
4 200 - 499
5 500 og over

Untitled Document

A2Opprettelsesmåte
Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Lov
2 Kongelig resolusjon
3 Departementsvedtak
4 Annet
5 Vet ikke

Untitled Document

A3Organisasjonens hovedoppgave
Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Politikkutforming
... gjelder retningsgivende prosesser og oppgaver av politisk karakter, rettet mot de politiske myndigheter (regjering og Storting) i form av forberedelse og/eller gjennomføring av sektorpolitikk, ordninger og virkemidler.
Eksempler:
 • utvikling og tilpasning av rammebetingelser innenfor et særskilt politikkområde
 • faglig rådgiving og funksjon som premissleverandør overfor fagdepartement og sektorpolitikk, evaluering av vedtak/tiltak
 • sentrale funksjoner innenfor gjennomføringen av sektorpolitikk
 • funksjon som pådriver- og påvirkningsinstans
 • lovforberedende funksjoner og rolle som høringsinstans
 • 2 Tilsyn/regulering/kontroll
  Tilsynsfunksjonen er tett knyttet opp mot oppfølging av eller kontroll i henhold til et regelverk, lov eller avtale og kan dekke kvalitativt forskjellige oppgaver (inspeksjon, omsorg, overvåkning, kontroll). Sentralt er det at tilsynsfunksjonene retter seg mot andre aktører eller institusjoner enn virksomheten selv. Det kan variere hvorvidt det er knyttet håndhevingsrett til tilsynsfunksjonen.
  3 Annen myndighetsutøving
  ... refererer til utøving av oppgaver i henhold til, på vegne av, eller basert på lov, regelverk eller forskrifter. Slike oppgaver er som hovedregel underlagt generelle saksbehandlingskrav, forvaltningsloven og offentlighetsloven.
  Eksempler på myndighetsutøvende oppgaver:
 • administrering av tilskuddsordninger og utbetaling av tilskudd som ofte utøves i henhold til et regelverk eller forskrift
 • forvaltningsoppgaver (forskriftsarbeid, enkeltvedtak og saksbehandling)
 • fordelingsadministrasjon (inntektsomfordeling, administrasjon av rettighetssystemer)
 • interesseavveiing og konfliktløsende oppgaver
 • direkte statlig virkemiddeleksponering
 • forvaltningsansvar for ivaretakelse av avtaler staten har inngått med andre aktører
 • 4 Generell tjenesteyting/produksjon
  ... refererer til tjenesteyting og produksjon av allmenn, ikke-forretningsmessig karakter. Det kan være tjenesteyting /produksjon av ”frie” (i betydningen gratis) kollektive goder, eller ulike typer av delvis brukerfinansierte goder (sykehussektoren). I tillegg inngår:
 • rådgivningstjenester
 • informasjons- og veiledningsvirksomhet
 • administrativ tjenesteyting
 • materiell- og serviceleveranse
 • kunnskapsforvaltning og – produksjon
 • opplæring, kompetanseutvikling, kursvirksomhet
 • 5 Forretningsmessig tjenesteyting/produksjon
  … omfatter tjenesteyting og produksjon i en form for markedssituasjon, og er gjerne i større grad regulert av etterspørsel og pris.

  Untitled Document

  A4_1Andre oppgaver: Politikkutforming
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Politikkutforming gjelder retningsgivende prosesser og oppgaver av politisk karakter, rettet mot de politiske myndigheter (regjering og Storting) i form av forberedelse og/eller gjennomføring av sektorpolitikk, ordninger og virkemidler.
  Eksempler:
 • utvikling og tilpasning av rammebetingelser innenfor et særskilt politikkområde
 • faglig rådgiving og funksjon som premissleverandør overfor fagdepartement og sektorpolitikk, evaluering av vedtak/tiltak
 • sentrale funksjoner innenfor gjennomføringen av sektorpolitikk
 • funksjon som pådriver- og påvirkningsinstans
 • lovforberedende funksjoner og rolle som høringsinstans
 • Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A4_2Andre oppgaver: Tilsyn/regulering/kontroll
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Tilsynsfunksjonen er tett knyttet opp mot oppfølging av eller kontroll i henhold til et regelverk, lov eller avtale og kan dekke kvalitativt forskjellige oppgaver (inspeksjon, omsorg, overvåkning, kontroll). Sentralt er det at tilsynsfunksjonene retter seg mot andre aktører eller institusjoner enn virksomheten selv. Det kan variere hvorvidt det er knyttet håndhevingsrett til tilsynsfunksjonen.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A4_3Andre oppgaver: Annen myndighetsutøving
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Annen myndighetsutøving refererer til utøving av oppgaver i henhold til, på vegne av, eller basert på lov, regelverk eller forskrifter. Slike oppgaver er som hovedregel underlagt generelle saksbehandlingskrav, forvaltningsloven og offentlighetsloven.
  Eksempler på myndighetsutøvende oppgaver:
 • administrering av tilskuddsordninger og utbetaling av tilskudd som ofte utøves i henhold til et regelverk eller forskrift
 • forvaltningsoppgaver (forskriftsarbeid, enkeltvedtak og saksbehandling)
 • fordelingsadministrasjon (inntektsomfordeling, administrasjon av rettighetssystemer)
 • interesseavveiing og konfliktløsende oppgaver
 • direkte statlig virkemiddeleksponering
 • forvaltningsansvar for ivaretakelse av avtaler staten har inngått med andre aktører
 • Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A4_4Andre oppgaver: Generell tjenesteyting/produksjon
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Generell tjenesteyting/produksjon refererer til tjenesteyting og produksjon av allmenn, ikke-forretningsmessig karakter. Det kan være tjenesteyting /produksjon av ”frie” (i betydningen gratis) kollektive goder, eller ulike typer av delvis brukerfinansierte goder (sykehussektoren). I tillegg inngår:
 • rådgivningstjenester
 • informasjons- og veiledningsvirksomhet
 • administrativ tjenesteyting
 • materiell- og serviceleveranse
 • kunnskapsforvaltning og – produksjon
 • opplæring, kompetanseutvikling, kursvirksomhet
 • Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A4_5Andre oppgaver: Forretningsmessig tjenesteyting/produksjon
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Forretningsmessig tjenesteyting/produksjon omfatter tjenesteyting og produksjon i en form for markedssituasjon, og er gjerne i større grad regulert av etterspørsel og pris.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A4_6Andre oppgaver: Ingen andre oppgaver
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5Lignende eller tilsvarende hovedoppgaver (jfr A3) for andre organisasjoner
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Dersom nei er ikke variablene A5a - A5b_8 besvart.

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei

  Untitled Document

  A5aMarkedslignende situasjon preget av konkurranse
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Denne variabelen blir besvart dersom ja på A5. Dersom nei er ikke variablene A5b_1 - A5b_8 besvart.

  Koder:
  1 Nei
  2 Ja, til en viss grad
  3 Ja, i stor grad

  Untitled Document

  A5b_1Type konkurrenter: Statlige forvaltningsorganer
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5b_2Type konkurrenter: Statlige selskaper/stiftelser
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5b_3Type konkurrenter: Kommunale enheter
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5b_4Type konkurrenter: Fylkeskommunale enheter
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5b_5Type konkurrenter: Private foretak/selskaper/stiftelser
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5b_6Type konkurrenter: Frivillige organisasjoner/interesseorganisasjoner
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5b_7Type konkurrenter: Enkeltpersoner
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A5b_8Type konkurrenter: Internasjonale org./instanser i andre land
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  A6_1Grad av forberedelse av saker utbredt i organisasjonen i forhold til overordnet departement
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Gjelder hele organisasjonen/etaten.

  Koder:
  1 Svært stor grad
  2 Stor grad
  3 Til en viss grad
  4 Liten grad
  5 Svært lien grad
  6 Vet ikke
  7 Ikke aktuelt

  Untitled Document

  A6_2Grad av iverksetting av vedtak/tiltak utbredt i organisasjonen i forhold til overordnet departement
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Gjelder hele organisasjonen/etaten.

  Koder:
  1 Svært stor grad
  2 Stor grad
  3 Til en viss grad
  4 Liten grad
  5 Svært lien grad
  6 Vet ikke
  7 Ikke aktuelt

  Untitled Document

  A6_3Grad av evaluering/resultat-tilbakeføring utbredt i organisasjonen i forhold til overordnet departement
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Gjelder hele organisasjonen/etaten.

  Koder:
  1 Svært stor grad
  2 Stor grad
  3 Til en viss grad
  4 Liten grad
  5 Svært lien grad
  6 Vet ikke
  7 Ikke aktuelt

  Untitled Document

  A7_1Statlige forvaltningsorganer som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_2Statlige selskaper/ stiftelser som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_3Kommunale enheter som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_4Fylkeskommunale enheter som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_5Private foretak/selskaper/stiftelser som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_6Frivillige organisasjoner/ interesse-organisasjoner som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_7Enkeltpersoner som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_8Internasjonale organisasjoner/ instanser i andre land som målgruppe for organisasjonens aktiviteter og/eller tjenester
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  A7_AHovedmålgruppe blant A7_1 - A7_8
  Manglende data: Variabeltype: Tekst

  Tekstfelt der respodenten skal besvare med en hovedmålgruppe blant variablene A7_1 - A7_8.

  Koder:

  Untitled Document

  A8Deltaking i nettverk med andre offentlige eller private organisasjoner m h t planlegging og utføring av oppgaver
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Nettverk:
  Nettverk av-, samarbeid – eller avtaler mellom to eller flere aktører i henhold til produksjon/fremstilling av tjenester/ytelser/produkter eller planlegging og utføring av oppgaver. Grad av formalisering av slikt samarbeid kan variere fra det uformelle til det formelle. Det kan dreie seg om informasjonsutveksling, rådgivning, ansvar for ulike stadier i fremstillingsprosessen m.m. Det bør foreligge en form for regelmessighet (altså ikke en enkeltstående hendelse), og kan ta ulike former for eksempel gjennom informasjonsmøter, samarbeidsorganer, råds- og styresammenslutninger, m.m.

  Hvis nei, skal ikke variablene frem til B9_1 besvares.

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei

  Untitled Document

  A8a_1Statlige forvaltnings-organer sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8a_2Statlige selskaper/ stiftelser sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8a_3Kommunale enheter sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8a_4Fylkeskommunale enheter sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8a_5Private foretak/ selskaper/ stiftelser sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8a_6Frivillige organisasjoner/ interesse-organisasjoner sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8a_7Enkeltpersoner sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8a_8Internasjonale organisasjoner/ instanser i andre land sentralt i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget sentral
  2 Noe sentral
  3 Lite/ikke sentral

  Untitled Document

  A8b_1Grad av formalitet m h t relasjon mellom egen og andre sentrale deltakere i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Uformell
  2 Formell

  Untitled Document

  A8b_2Grad av felles ansvar m h t relasjon mellom egen og andre sentrale deltakere i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ikke felles ansvar
  2 Felles ansvar

  Untitled Document

  A8b_3Grad av samarbeid m h t relasjon mellom egen og andre sentrale deltakere i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Uforpliktende
  2 Forpliktende

  Untitled Document

  A8b_4Felles samarbeidsorgan (råd, styre, utvalg, komité) m h t relasjon mellom egen og andre sentrale deltakere i nettverket
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei

  Untitled Document

  B9_1Grad av beslutningstagen om generelle forhold, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t lønnsnivå for personell
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Beslutningstagen om generelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger om generelle retningslinjer eller ”policyer” internt i organisasjonen. Det kan være beslutninger som gjelder organisasjonens retningslinjer for ansettelser, lønnsnivå, vurdering av personell, nedbemanning m.m. Inkluderer også myndighet til å lyse ut stillinger, opprette nye stillinger.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B9_2Grad av beslutningstagen om generelle forhold, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t generelle kriterier for opprykk/ forfremmelse av personell
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Beslutningstagen om generelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger om generelle retningslinjer eller ”policyer” internt i organisasjonen. Det kan være beslutninger som gjelder organisasjonens retningslinjer for ansettelser, lønnsnivå, vurdering av personell, nedbemanning m.m. Inkluderer også myndighet til å lyse ut stillinger, opprette nye stillinger.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B9_3Grad av beslutningstagen om generelle forhold, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t generelle evaluerings-kriterier for personell
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Beslutningstagen om generelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger om generelle retningslinjer eller ”policyer” internt i organisasjonen. Det kan være beslutninger som gjelder organisasjonens retningslinjer for ansettelser, lønnsnivå, vurdering av personell, nedbemanning m.m. Inkluderer også myndighet til å lyse ut stillinger, opprette nye stillinger.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B9_4Grad av beslutningstagen om generelle forhold, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t generelle ansettelses-kriterier for personell
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Beslutningstagen om generelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger om generelle retningslinjer eller ”policyer” internt i organisasjonen. Det kan være beslutninger som gjelder organisasjonens retningslinjer for ansettelser, lønnsnivå, vurdering av personell, nedbemanning m.m. Inkluderer også myndighet til å lyse ut stillinger, opprette nye stillinger.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B9_5Grad av beslutningstagen om generelle forhold, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t generelle nedbemannings-kriterier
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Beslutningstagen om generelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger om generelle retningslinjer eller ”policyer” internt i organisasjonen. Det kan være beslutninger som gjelder organisasjonens retningslinjer for ansettelser, lønnsnivå, vurdering av personell, nedbemanning m.m. Inkluderer også myndighet til å lyse ut stillinger, opprette nye stillinger.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B10_1Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, om individuelle forhold m h t å gi lønnstillegg til en enkelt ansatt
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Fatte beslutninger om individuelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger på individnivå som angår enkeltpersoner eller individuelle beslutninger om bruk av ressurser.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B10_2Grad av beslutningstagen om individuelle forhold m h t å forfremme en enkelt ansatt
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Fatte beslutninger om individuelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger på individnivå som angår enkeltpersoner eller individuelle beslutninger om bruk av ressurser.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B10_3Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, om individuelle forhold m h t å evaluere en enkelt ansatt
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Fatte beslutninger om individuelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger på individnivå som angår enkeltpersoner eller individuelle beslutninger om bruk av ressurser.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B10_4Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, om individuelle forhold m h t å tilsette en ny arbeidstaker
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Fatte beslutninger om individuelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger på individnivå som angår enkeltpersoner eller individuelle beslutninger om bruk av ressurser.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B10_5Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, om individuelle forhold m h t å si opp en enkelt ansatt
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Fatte beslutninger om individuelle forhold refererer til i hvilken grad organisasjonen selv kan fatte beslutninger på individnivå som angår enkeltpersoner eller individuelle beslutninger om bruk av ressurser.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B11_1Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t å oppta lån for investering
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B11_2Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t å avgjøre pris på tjenester/produkter
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B11_3Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t å avgjøre størrelse på avgifter/ gebyrer/ egenandeler
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B11_4Grad av beslutningstagen, uavhengig av overordnet instans/departement, m h t å inngå avtaler/kontrakter med rettslig private aktører
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  B12Påstander om valg av generelle virkemidler for å oppnå fastsatte mål
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Avgjørelser selv, overordnet departement/instans er bare delvis involvert
  Organisasjonen tar de fleste avgjørelser selv, overordnet departement/instans er bare delvis involvert i beslutningsprosessen og setter få restriksjoner
  2 Avgjørelser selv etter å ha rådført seg med overordnet departement/instans
  Organisasjonen tar de fleste avgjørelser selv etter å ha rådført seg med overordnet departement/instans
  3 Avgjørelser selv i tråd med restriksjoner gitt av overordnet departement/instans
  Organisasjonen tar de fleste avgjørelser selv i tråd med betingelser eller restriksjoner gitt av overordnet departement/instans
  4 Overordnet departement/instans tar de fleste avgjørelsene selv etter å ha rådført seg med organisasjonen
  Overordnet departement/instans tar de fleste avgjørelsene selv etter å ha rådført seg med organisasjonen
  5 Overordnet departement/instans tar de fleste av avgjørelsene selv uavhengig av organisasjonen
  Overordnet departement/instans tar de fleste av avgjørelsene selv uavhengig av organisasjonen

  Untitled Document

  B13Påstander om konkrete oppgaveløsning (saksbehandling, prioritering av aktiviteter)
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Avgjørelser selv, overordnet departement/instans er bare delvis involvert
  Organisasjonen tar de fleste avgjørelser selv, overordnet departement/instans er bare delvis involvert i beslutningsprosessen og setter få restriksjoner
  2 Avgjørelser selv etter å ha rådført seg med overordnet departement/instans
  Organisasjonen tar de fleste avgjørelser selv etter å ha rådført seg med overordnet departement/instans
  3 Avgjørelser selv i tråd med restriksjoner gitt av overordnet departement/instans
  Organisasjonen tar de fleste avgjørelser selv i tråd med betingelser eller restriksjoner gitt av overordnet departement/instans
  4 Overordnet departement/instans tar de fleste avgjørelsene selv etter å ha rådført seg med organisasjonen
  Overordnet departement/instans tar de fleste avgjørelsene selv etter å ha rådført seg med organisasjonen
  5 Overordnet departement/instans tar de fleste av avgjørelsene selv uavhengig av organisasjonen
  Overordnet departement/instans tar de fleste av avgjørelsene selv uavhengig av organisasjonen

  Untitled Document

  C14_1Økonomiregelverket begrensninger på organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget store
  2 Ganske store
  3 En del
  4 Ganske små
  5 Meget små
  6 Vet ikke

  Untitled Document

  C14_2Lønns- og personal-regelverk begrensninger på organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget store
  2 Ganske store
  3 En del
  4 Ganske små
  5 Meget små
  6 Vet ikke

  Untitled Document

  C14_3Regelverk for helse, miljø, sikkerhet begrensninger på organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget store
  2 Ganske store
  3 En del
  4 Ganske små
  5 Meget små
  6 Vet ikke

  Untitled Document

  C14_4Internasjonale regelverk og standarder (f.eks. EØS, WTO og lignende) begrensninger på organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget store
  2 Ganske store
  3 En del
  4 Ganske små
  5 Meget små
  6 Vet ikke

  Untitled Document

  C14_5Fagdepartementet begrensninger på organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget store
  2 Ganske store
  3 En del
  4 Ganske små
  5 Meget små
  6 Vet ikke

  Untitled Document

  C14_6Finans-departementet begrensninger på organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Meget store
  2 Ganske store
  3 En del
  4 Ganske små
  5 Meget små
  6 Vet ikke

  Untitled Document

  C15Fagdepartementets påvirkning gjennom organisasjonens beslutningsorganer (styre eller lignende)
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad
  4 Ikke aktuelt

  Untitled Document

  C15a_1Detaljorientert påvirkning av departement gjennom organisasjonens beslutningsorganer
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Dersom C15 = 1 eller 2 viser denne variabelen om departementets påvirkning gjennom organisasjonens beslutningsorganer er detaljorientert.

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei

  Untitled Document

  C15a_2Generelt orientert påvirkning av departement gjennom organisasjonens beslutningsorganer
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Dersom C15 = 1 eller 2 viser denne variabelen om departementets påvirkning gjennom organisasjonens beslutningsorganer er generelt orientert.

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei

  Untitled Document

  C16Regler som avgrenser overordnet instans fra instruksjon av organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Hvis nei, gå videre til variabel C17_1.

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei

  Untitled Document

  C16a_1Avskjæringsregler fra overordnet instans: Hele organisasjonens saksfelt
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C16a_2Avskjæringsregler fra overordnet instans: Deler av organisasjonens saksfelt
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C16a_3Avskjæringsregler fra overordnet instans: Generell instruksjon
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C16a_4Avskjæringsregler fra overordnet instans: Instruksjon i enkeltsaker
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C16a_5Avskjæringsregler fra overordnet instans: Lovregulerte avskjæringsregler
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C16a_6Avskjæringsregler fra overordnet instans: Ikke lovregulerte avskjæringsregler
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C17_1_1Anke/klageinstans for vedtak: Fagdepartementet tar økonomisk/administrative vedtak
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C17_1_2Anke/klageinstans for vedtak: Fagdepartementet tar faglige vedtak
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C17_1_3Anke/klageinstans for vedtak: Fagdepartementet fungerer ikke som klageinstans
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C17_2_1Anke/klageinstans for vedtak: Uavhengig klageorgan tar økonomisk/administrative vedtak
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C17_2_2Anke/klageinstans for vedtak: Uavhengig klageorgan tar faglige vedtak
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C17_2_3Anke/klageinstans for vedtak: Uavhengig klageorgan fungerer ikke som klageinstans
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C17_3Hyppighet av vedtaksomgjøring av Fagdepartementet
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Aldri
  2 I liten grad/sjelden
  3 I noen grad
  4 Ikke aktuelt

  Untitled Document

  C17_4Hyppighet av vedtaksomgjøring av uavhengig klageorgan
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Aldri
  2 I liten grad/sjelden
  3 I noen grad
  4 Ikke aktuelt

  Untitled Document

  C18Hyppighet av etatsstyringsmøter med departementet i løpet av et år
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Ingen
  2 Ett møte
  3 2-3 møter
  4 Mer enn 3 møter

  Untitled Document

  C18a_1Grad av fokusering på økonomisk/administrative forhold på etatsstyringsmøtene
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  // //

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C18a_2Grad av fokusering på faglige forhold forhold på etatsstyringsmøtene
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  // //

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C18a_3Grad av fokusering på resultat-oppnåelse/ rapportering forhold på etatsstyringsmøtene
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  // //

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C19_1Kjennetegn ved dagens utforming av tildelingsbrev fra overordnet instans: Langt/omfangsrikt
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19_2Kjennetegn ved dagens utforming av tildelingsbrev fra overordnet instans: Kort
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19_3Kjennetegn ved dagens utforming av tildelingsbrev fra overordnet instans: Generelt orientert
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19_4Kjennetegn ved dagens utforming av tildelingsbrev fra overordnet instans: Detaljorientert
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19a_1Tema i tildelingsbrev (i tillegg til ressursfordeling): Konkrete og etterprøvbare kriterier for måloppnåelse
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19a_2Tema i tildelingsbrev (i tillegg til ressursfordeling): Prioriteringssignaler
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19a_3Tema i tildelingsbrev (i tillegg til ressursfordeling): Beskrivelse av formål og oppgaver
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19a_4Tema i tildelingsbrev (i tillegg til ressursfordeling): Faglige signaler
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19a_5Tema i tildelingsbrev (i tillegg til ressursfordeling): Produksjonsmål/effektivitet
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19bEndring i tildelingsbrev i løpt av budsjettår:
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Ja, ofte
  2 Ja, men sjelden
  3 Nei

  Untitled Document

  C19c_1Siste fem årene, sentrale utviklingstendensene i utformingen av organisasjonens tildelingsbrev: Er blitt lengre
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19c_2Siste fem årene, sentrale utviklingstendensene i utformingen av organisasjonens tildelingsbrev: Er blitt kortere
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19c_3Siste fem årene, sentrale utviklingstendensene i utformingen av organisasjonens tildelingsbrev: Er større fokus på generelle linjer
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19c_4Siste fem årene, sentrale utviklingstendensene i utformingen av organisasjonens tildelingsbrev: Er større fokus på detaljer, enkeltsaker
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19c_5Siste fem årene, sentrale utviklingstendensene i utformingen av organisasjonens tildelingsbrev: Er mer forpliktende
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19c_6Siste fem årene, sentrale utviklingstendensene i utformingen av organisasjonens tildelingsbrev: Er mindre forpliktende
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C19c_7Siste fem årene, sentrale utviklingstendensene i utformingen av organisasjonens tildelingsbrev: Stort sett uendret
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C20Grad av uformelle styringssignaler fra fagdepartementet
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Uformelle styringssignaler: referer til styringssignaler fra overordnet instans til organisasjonen som ikke nødvendigvis følger den formelle styringsdialogen slik den er nedfeldt i formelle prosedyrer. Den kan komme som et tillegg til den, f.eks. gjennom uformelle signaler formidlet gjennom samtaler, uformelle møter, e-mail, telefon el.l.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad
  4 Vet ikke

  Untitled Document

  C20aVektlegging av uformelle styringssignaler fra fagdepartementet i organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad
  4 Vet ikke

  Untitled Document

  C20bFem siste årene, er uformelle styringssignaler fra fagdepartementet mer eller mindre omfattende
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Med omfattende menes i henhold til hyppighet, saksområder).

  Koder:
  1 Mer
  2 Mindre
  3 Stort sett uendret

  Untitled Document

  C21Organisasjonen mål fastsatt i kvalitative eller kvantitative termer
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Kvalitative
  2 Kvantitative
  3 Begge deler

  Untitled Document

  C22Organisasjonen involvert i fastsettelsen av virksomhetenes overordnede mål
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Ja, vi fastsetter selv målene
  2 Organisasjonen fastsetter målene i samarbeid med overordnet instans
  3 Overordnet instans fastsetter målene i samarbeid med organisasjonen
  4 Nei, overordnet instans(-er) fastsetter mål alene

  Untitled Document

  C23_1Samfunnsmessige effekter/resultater som resultatindikator
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C23_2Tjenestekvalitetr som resultatindikator
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C23_3Ressursbruk som resultatindikator
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C23_4Aktiviteter og oppgaveløsning som resultatindikator
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C23_5Kvantitative resultater som resultatindikator
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C23_6Kvalitative resultater som resultatindikator
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C23aAntall resultatindikatorer i styringsdokumentene
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Ingen
  2 <10
  3 10-19
  4 20-49
  5 >50

  Untitled Document

  C23bEndring av antallet resultatindikatorer siste fem årene
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Blitt flere indikatorer
  2 Blitt færre indikatorer
  3 Stort sett uendret

  Untitled Document

  C23cSamsvar mellom resultatindikatorene og sentrale sider ved organisasjonens virksomhet
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C23dFem siste år, stabile resultatindikatorene
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 I hovedsak stabile
  2 Noe endring
  3 Ustabile

  Untitled Document

  C23eFem siste år, endring i kvalitativ karakter av resultatindikatorene
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Koder:
  1 Mer kvalitative
  2 Mindre kvalitative
  3 Stort sett uendret

  Untitled Document

  C24Bruk av resultatindikatorer i styringsrelasjonen mellom fagdepartementet og organisasjonen
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Hvis liten/ingen grad, gå videre til variabel C25.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C24a_1Bruk av resultatindikatorer: Kunnskapsgrunnlag for læring
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C24 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C24a_2Bruk av resultatindikatorer: Grunnlag for fremtidig ressurstildeling
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C24 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C24a_3Bruk av resultatindikatorer: Vet ikke
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C24 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C24bResultatindikatorene som grunnlag for fremtidig ressurstildeling; andel av organisasjonens samlede budsjett
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ikke aktuelt
  2 Mindre enn 10%
  3 Mer enn 10%

  Untitled Document

  C25_1Rapporteringsmåter til overordnet departement: Tertialrapporter
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C25_2Rapporteringsmåter til overordnet departement: Fagproposisjon/budsjettforslag
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C25_3Rapporteringsmåter til overordnet departement: Årsrapporter
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C25_4Rapporteringsmåter til overordnet departement: Annen rapportering
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C25aInitiativtaker for rapportering av resultat/oppnådde mål
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Organisasjonen selv
  2 Departementet
  3 Både organisasjonen og departementet

  Untitled Document

  C25bBruk av IKT-baserte rapporteringssystemer i organisasjonen for dokumentasjon av resultater
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ja
  2 Nei

  Untitled Document

  C26Grad av belønning for gode resultater eller oppnåelse av mål
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Hvis liten/ingen grad, gå videre til variabel C27.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C26a_1Dersom belønning, type av belønningene: Lønnstillegg/bonus/forfremmelse for ansatte
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C26 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C26a_2Dersom belønning, type av belønningene: Økt mulighet til skjønnsutøving for ansatte
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C26 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C26a_3Dersom belønning, type av belønningene: Økt ressurstildeling/økonomiske midler for organisasjonen
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C26 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C26a_4Dersom belønning, type av belønningene: Større autonomi i forhold til overordnet instans og/eller regelverk
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C26 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C27Grad av sanksjoner når organisasjonen oppnår dårligere resultat enn forutsatt eller ikke når fastsatte mål
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Nominal

  Hvis liten/ingen grad, gå videre til variabel C28.

  Koder:
  1 I stor grad
  2 I noen grad
  3 I liten/ingen grad

  Untitled Document

  C27a_1Dersom sanksjonerer for dårlig resultat enn forutsatt: Redusert lønn/bonus/omplassering av ansatte
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C27 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C27a_2Dersom sanksjonerer for dårlig resultat enn forutsatt: Redusert mulighet til skjønnsutøvelse for ansatte
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C27 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C27a_3Dersom sanksjonerer for dårlig resultat enn forutsatt: Reduksjon i ressurstildeling/ økonomiske midler for organisasjonen
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C27 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C27a_4Dersom sanksjonerer for dårlig resultat enn forutsatt: Mindre autonomi i forhold til overordnet instans og/eller regelverk
  Manglende data:-1 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

  Besvares dersom C27 = 1 eller 2.

  Koder:
  0 Ikke-valgt
  1 Valgt

  Untitled Document

  C28Bonus- og prestasjonslønnssystemer
  Manglende data:-1 , 0 Variabeltype: Ordinal

  Koder:
  1 Ja, for ledere
  2 Ja, for alle
  3 Nei

  Untitled Document