Member information (persons in committees, boards and councils) (U_Medlem)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Medlemsopplysninger (utvalg, styrer og råd) (U_Medlem)

Tabellen har en rekke for hvert år personen har vært med i et utvalg.

Det finst feil i personnumrene, slik at en person kan være registrert med forskjellige personnummer.

Løpenummer for post tre (LNR_3)

Variabelen gir et fortløpende nummer til rekkene i tabellen.

Utvalgsnummer (UNR)

Hvert utvalg er gitt et unikt nummer. Dette gjør det mulig å følge det samme utvalget gjennom flere år.

År (AAR)

Opplysninger knyttet til de enkelte utvalgene endres fra år til år. I tabellene U_utvalg, U_utvalg_tid, U_Personer og U_medlem er det derfor lagt inn en årsvariabel som viser hvilket år opplysningene gjelder for.

Personnummer (PNR)

Hvert medlem er gitt et unikt vilkårlig nummer. Variabelen gjør det mulig å følge det enkelte medlems deltagelse i flere utvalg og gjennom flere år.

Verv (Verv)

For perioden 1980-82 mangler kodene 5 (varamedlem og nestleder) og 6 (varamedlem og sekretær).

Oppnevnt 1. gang (V22)

Årstallet medlemmet første gang ble oppnevnt. En stor del av medlemmene oppnevnt før 1980 har ikke opplyst hvilket år dette skjedde.

Oppnevnt siste gang (V23)

Årstallet medlemmet siste gang ble oppnevnt.

År for opphørt (V24)

Årstallet medlemmet gikk ut av utvalget.

Bostedsfylke (V25)

Her er Statistisk sentralbyrås kommunekoder brukt. Svalbard er kodet 21. Personer bosatt i utlandet har fått koden 24.

Bostedskommune (V26)

Her er Statistisk sentralbyrås kommunekoder brukt. Svalbard er kodet 2100. Personer bosatt i utlandet har fått koden 2400.

Yrkesgruppe 1-sifret (V27)

Her er Statistisk sentralbyrås yrkeskoder brukt. Varibelen dekker perioden 1983-1990. Merk at variabel V34 har en annen yrkesgruppering med andre koder, for årene 1980-81.

Yrkesgruppe 2-sifret (V28)

Yrkesgruppe 5-siffer, NYK (V29)

Her er Statistisk sentralbyrås yrkeskoder brukt. Variabelen dekker perioden 1983-1990. Kanskje er variabelen oppdatert med nye koder…

Næringsgruppe 1-sifret (V30)

Her er Statistisk sentralbyrås næringskoder brukt. Variabelen dekker perioden 1983-1990. Merk at V35 inneholder en annen næringsgruppering med andre koder for perioden 1980-81.

Næringsgruppe 2-sifret (V31)

Næringsgruppe 5-siffer, SFN (V32)

Her Statistisk sentralbyrås næringskoder brukt. Variabelen dekker perioden 1983-90. Kanskje er variabelen oppdatert med nye koder…

Oppnevningsmåte (V33)

For denne variabelen er kodene noe forskjellig for de ulike år. Koder for 1980-81:
1 I statsråd
2 Av departement
3 Av instans utenfor departement

Koder for 1982
1 I Statsråd
2 Av departement
3 Av Stortinget
4 Av andre

Koder for 1983-90
1 I Statsråd
2 Av departement
3 Av Stortinget
4 I kraft av stilling
5 Av andre.

Stilling 80-81 (V34)

For medlemmer i 1980 og 1981 er ikke Statistisk sentralbyrås yrkeskoder brukt.

Arbeidssted 80-81 (V35)

For medlemmer registrert i 1980 og 1981 er ikke Statistisk sentralbyrås næringskoder brukt.

Instans - AAD (V36)

Medlemmet er oppnevnt for en instans. Instans er kodet av Forvaltningstjenestene og AAD. Denne variabelen kom med i 1983. Merk at både vanlige medlemmer og varamedlemmer har fått kodet instans på denne variabelen. Se den generelle dokumentasjonen for nærmere dokumentasjon av denne variabelen.