Time dependent information about committees, boards and councils (U_utvalg_tid)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Tidsavhengige utvalgsopplysninger (utvalg, styrer og råd) (U_utvalg_tid)

Denne tabellen består av utvalgsopplysninger som er avhengig av hvilket år opplysningene er fra. Opplysningene om møter og utgifter siste år, hvilket departement utvalget sorterer under i inneværende år osv., er eksempler på informasjon som er lagt til denne tabellen. Enheten er utvalg.

Unikt utvalgsnummer (UNR)

Hvert utvalg er gitt et unikt nummer. Dette gjør det mulig å følge det samme utvalget gjennom flere år.

Det aktuelle årstallet (AAR)

Opplysninger knyttet til de enkelte utvalgene endres fra år til år. I tabellene U_utvalg_tid, U_person og U_medlem er det derfor lagt inn en årsvariabel som viser hvilket år opplysningen gjelder for.

Departement i registreringsår (V12)

Utvalg kan skifte departement i sin virkeperiode. Denne variabelen gir departement i registreringsår. Tilsvarende gir variabelen ODEP i tabellen U_utvalg det opprinnelige departementet for utvalget.

Avdelingsnummer (V13)

Avdeling i departement. Det mangler informasjon på denne variabelen for årene 1980 og 1981.

Antall medlemmer (V14)

Antall varamedlemmer (V15)

Antall møter (V16)

På grunn av usikkerhet i datamaterialet er både "ubesvart" og "ingen møter" kodet med 0.

Utgifter siste år (V17)

Både "ubesvart" og "ingen utgifter" er kodet med 0. Dette vil gi inntrykk av et noe lavere utgiftsnivå enn det reelle. En del utvalg ivaretar fordelingsfunksjoner for forvaltningen. For noen av disse er de fordelte summene tatt med i utvalgets utgifter, og dette kan gi inntrykk av uforholdsvis høye driftsutgifter for enkelte utvalg.

Utgiftsdekning (V18)

Hvem utgiftene blir dekket av:
koder:
1 vedkommende departement
2 annen instans

Løpenummer for denne tabellen (Lnr_2)

Fortløpende nummerering av rekkene ved registrering i tabellen.

Nyere departementskoder (Dep)

Disse departementskodene skal tilsvare departementene i V12, men kodesettet er noe bedre.