FORVALTNINGSDATABASEN

Baldersheim, Harald, Bernt Hagtvet og Knut Heidar (2000):

Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid

Kristiansand: Høyskoleforlaget

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.hoyskoleforlaget.hostings.com/cgi-bin/miva?Merchant2/merchant.mv+Screen=PROD&Store_Code=HF&Product_Code=82-7634-333-3&Category_Code=sam

Antall sider:

328

ISBN-nummer:

82-7634-333-3

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2665

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Hvilke perspektiver, begreper og analysemetoder kan statsvitenskapen tilby som bidrag til forståelse av århundret som svant, og de utfordringer som ligger foran oss? Boken gir et utsyn over tema og tenkemåter som preger statsvitenskapen anno 2000, belyst gjennom analyser av aktuelle samfunnsproblemer. Temaene reflekterer de store politiske spørsmål i vår tid: Geopolitiske og ideologiske brytninger og globaliseringen av politikk og økonomi på den store verdensscenen; presset på de politiske institusjonene, ikke minst på velferdsstaten og det klassiske representative demokratiet på den nasjonale arena – ligger framtiden i mer direkte demokrati og “den 3. vei”? Europa reorganiseres i vest og øst – hvilke institusjoner kan bære den nye orden oppe? Og finnes det håp for den tredje verden – vil Afrika fortsatt være håpløshetens kontinent?
<p>
Disse temavalgene har sin klangbunn i de tre store oppbrudd som former politikken ved årtusenskiftet, og som reflekteres i artiklene: Spørsmålet om konturene av en ny verdens(u)orden ved den kalde krigens opphør; forvitringstendensene i velferdsstatene og de tilknyttede politiske skillelinjene; og brytningene omkring det kunnskapsdrevne, postmoderne samfunn. Oppbruddsfølelsen i samfunnsdebatten og i faget springer ut av usikkerheten som disse forandringene fører med seg. I artiklene bryner forfatterne seg mot denne usikkerheten." <p>

Boken henvender seg til den politisk interesserte allmennheten, men den vil også passe godt som innføringsstoff for studenter ved universiteter og høgskoler.