FORVALTNINGSDATABASEN

Om Forvaltningsdatabasen

Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Databasen bidrar til samlet og oppdatert kunnskap og forståelse om statsforvaltningens oppbygging til enhver tid i denne perioden. Arbeidet med databasen tok til ved LOS-senteret i 1992-93, fra 2002 ved Rokkansenteret og fra 2006 ved NSD.

Siktemålet med databasen har fra starten vært å systematisere og tilrettelegge relevant informasjon om den norske statsforvaltningens oppbygging og virkemåte over en lengre tidsperiode, dels som grunnlag for forskning om organisering og endring i statsforvaltningen, og dels som grunnlag for å føre en kunnskapsbasert forvaltningspolitikk i staten. Det lange tidsperspektivet legger til rette for analyser av trender og utviklingstrekk i organiseringen av statsforvaltningen.

I databasen er alle enheter i departementene og alle statlige virksomheter som har vært direkte tilknyttet departementene i løpet av årene 1947 – d.d registrert. Basen omfatter ca 5000 unike enheter. Om lag 2400 av disse er interne enheter i departementene, om lag 2400 er ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter eller forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, om lag 200 er statlige selskap og om lag 100 er statlige stiftelser. Databasen er videre et register over alle organisatoriske endringer disse virksomhetene har gjennomgått i denne tidsperioden, til sammen ca. 13.500. Alle former for opprettelser, organisatorisk vedlikehold og avviklinger er registrert.

Basen er videre utbygd til også å omfatte basisinformasjon om virksomhetene, bl.a. data om ansatte, lovgrunnlag, årsmeldinger og relevant litteratur (forskningspublikasjoner). Organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret i Brønnøysund er også lagt inn.

Databasen kan brukes som utgangspunkt for videre tilrettelegging av data om statsforvaltningen. Ny informasjon og historiske datasett om virksomhetene kan legges til. Ved at data fra ulike prosjekter samles i Forvaltningsdatabasen, er den akkumulerende; data blir tilgjengelig på ett sted.

Data er samlet fra en rekke ulike kilder; bl.a. Statskalenderen, statsbudsjett, regjeringens nettsider, institusjonsnettsider osv.

En tilsvarende database er også bygget opp for statsadministrasjonen i Irland; tilgjenglig på denne linken: www.isad.ie