FORVALTNINGSDATABASEN

Kalsnes, Ingrid (2012):

Ansvarsmekanismer i helseforetaksmodellen. Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehus

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/6092/97203394.pdf

Omtale:

https://bora.uib.no/handle/1956/6092?show=full

Antall sider:

128

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2931

Disse opplysningene er sist endret:

10/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Våren 2011 ble sykehusene hyppig omtalt i mediene som følge av vedtak om funksjonsendringer i flere helseforetak. Spesielt oppmerksomhet fikk sakene som omhandler endringer i fødetilbud ved lokalsykehusene.
Denne studien har hatt som formål å kartlegge hvilke ansvarsmekanismer som kommer til uttrykk i fødesakene i to lokale helseforetak. Ansvarsmekanismer kan si noe om hvilke aktører som tar beslutninger, og på hvilket grunnlag. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i fem kategorier; politiske-, managerialistiske-, profesjonelle-, legale- og sosiale ansvarsmekanismer.
Datamaterialet er hentet fra fødesaken ved Nordfjordeid sykehus i Helse Førde HF, og fødesaken ved Odda Sykehus i Helse Fonna HF. Begge helseforetakene eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Helse Vest RHF ga styrene i Helse Førde HF og i Helse Fonna HF i oppdrag å utarbeide et lokalt tilpasset fødetilbud i sine nedslagsfelt.
Kartleggingen viser at det er managerialistiske- og profesjonelle ansvarsmekanismer som klarest kommer til uttrykk i de to fødesakene. Managerialistiske ansvarsmekanismer som følge av foretaksstruktur og organisering, profesjonelle ansvarsmekanismer som følge av nye krav til fødselsomsorgen som styrene måtte ta hensyn til når fødetilbudet skulle utredes.
Det har videre vært en ambisjon å forklare hvorfor ansvarsmekanismene kommer til uttrykk og hvilke eventuelle virkninger de har fått. Tre organisasjonsteoretiske perspektiver er benyttet; et instrumentelt perspektiv, et interessehevdingsperspektiv, og et historisk-institusjonelt perspektiv. Perspektivene fremsetter forklaringer på hvorfor de profesjonelle og managerialistiske ansvarsmekanismene ble så viktige i disse sakene, og hvorfor andre ansvarsmekanismer ikke kommer til uttrykk. Videre fremsetter perspektivene forklaringer på hvilke virkninger dette har i praksis og hvordan endringene i fødetilbudet ble mottatt i lokalsamfunnene.