FORVALTNINGSDATABASEN

Thorjussen, Kjersti (2009):

Statlig styring og lokale vedtak : en komparativ analyse av Moss og Haldens håndtering av IMDis anmodning om bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15064/Statligxstyringxogxlokalexvedtak.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/15064?show=full

Antall sider:

111

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2966

Disse opplysningene er sist endret:

18/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Tema for oppgaven er den kommunale politiske og administrative håndteringen av Integrerings og mangfoldsdirektoratets (IMDi) årlige anmodning til utvalgte kommuner om å bosette flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag. Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. Saken blir derfor vanligvis avgjort i form av et politisk vedtak i kommunestyret, hvor rådmannen på forhånd, basert på uttalelser fra relevante fagmiljøer, har utredet saken og avgitt sin innstilling. Det er bakgrunnen og forhistorien for de kommunale politiske vedtakene rundt bosettingsspørsmålet som er det sentrale i oppgaven. Problemstillingen i oppgaven er; Hvilke faktorer forklarer Moss og Haldens ulike handlingsvilje til å bosette flyktninger? Moss og Halden har vist ulik historikk når det gjelder deres politiske vilje til å bosette flyktninger. Det var derfor sentralt å skulle se på hvilke faktorer som kunne forklare kommunene ulike politiske utfall. Som teoretiske tilnærming til studien valgte jeg iverksettingsteori. Det var ut fra oppgavens problemstilling naturlig å bruke teorien som rammeverk da iverksettingsteorien belyser hvilke faktorer og betingelser som er avgjørende for at en vellykket implementering skal finne sted. For å strukturere mitt empiriske materiale benyttet jeg en videreutviklet analysemodell baser på Van Meter og Van Horn iverksettingsmodell. Sentrale elementer i modellen er statlige tilskudd, politiske mål, kommunikasjon mellom ulike styringsnivåer, sosiale, strukturelle og økonomiske forhold i kommunen, politisk klima, kommunens tidligere erfaring med og trekk ved iverksettingsenhetene.