FORVALTNINGSDATABASEN

Thune-Larsen, Ronja Marie (2012):

Styrerekruttering til heleide statlige selskaper - fremstilling og praksis

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/13194/Thune-Larsen_Master.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/13194?show=full

Antall sider:

73

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3002

Disse opplysningene er sist endret:

22/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

De statlige selskapene forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Staten utøver sin eierrolle ved bruk av ulike virkemidler. Et sentralt element i eierskapsutøvelsen er valg av styremedlemmer. Styret er selskapets øverste organ, og skal ivareta eiers hensyn og interesser. Med denne bakgrunnen formuleres problemstillingen for oppgaven. " Hvordan kan rekruttering av styremedlemmer til heleide statlige styrer belyse ulike sider av statens eierskapspolitikk?" Analyseobjektet er rekruttering til statlige styrer i heleide selskaper med kommersielle formål. Disse selskapene ligger i et brytningsfelt mellom offentlig og privat sektor, og er et interessant studieobjekt da organisasjonen utgjør en blandingsform. Teoretisk anlegges et bredt perspektiv med basis i et instrumentelt, kulturelt og et myteperspektiv. I tillegg støtter analysen seg på tidligere forskning innenfor eierstyring og styresammensetning til private selskaper. I både agentteori og resursavhengighetsteori settes styrerekruttering i sammenheng med styrets funksjon og oppgaver. Disse er i tråd med antakelser i det instrumentelle perspektivet der måloppnåelse står sentralt. Kultur og myteteori retter fokus mot styrets indre liv, samt trender i omgivelsene. Anvendelsen av institusjonelle teorier med fokus på kulturelle sider så vel som institusjonelle omgivelser er relativt ubenyttede innfallsvinkler til styrerekruttering og styresammensetning. En kombinasjon av perspektiver vil kunne bidra til en rik forståelse av fenomenet. Analysen viser at relevansen av politisk kompetanse for styreverv til selskapene er underkommunisert fra statens side. I myteperspektivet brukes betegnelsen hykleri når det er lite samsvar mellom ord og handling slik som her. Hykleri er en metode for å tilegne seg legitimitet gjennom tilfredsstillelse av ulike interesser på samme tid. Statlig eierskap dreier seg i stor grad om balansegangen mellom politikk og næringsliv. For styrerekruttering håndteres balansegangen med utydelighet knyttet til enkelte utvalgskriterier for styremedlemmer.