FORVALTNINGSDATABASEN

Nilsen, Sara Marie; Asheim, Andreas; Tøndel, Gunhild (2019):

Helsepersonells oppfattelse av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten

Tidsskrift for Den norske legeforening

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://.doi.org/10.4045/tidsskr.19.0219

Omtale:

https://.doi.org/10.4045/tidsskr.19.0219

Kommentar:

Originalversjon
Tidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (18), 1744-1747.

Antall sider:

7

ISSN-nummer:

0807-7096

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4750

Disse opplysningene er sist endret:

7/10 2021

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

BAKGRUNN
Det er et helsepolitisk mål å øke utnyttelsen av ledig kapasitet i sykehusene, men flere er bekymret for at det er lite uutnyttet kapasitet igjen. Formålet med studien var å undersøke hvordan helsepersonell opplever og håndterer kapasitetspress i somatisk spesialisthelsetjeneste.

MATERIALE OG METODE
I denne kvalitative studien utførte vi semistrukturerte intervjuer med enhetsledere, utskrivende leger og sykepleiere ved to norske helseforetak. Ni intervjuer (både individuelle og i gruppe) med til sammen 19 informanter ble utført oktober 2017 – februar 2018. Intervjuene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering.

RESULTATER
Kapasitetspress ble beskrevet som et stadig press om å behandle flere. Informantene lanserte begrepet «underkapasitet»: en situasjon der økte krav uten tilstrekkelige ressurser går på bekostning av noe(n). Ferdigbehandlede eldre pasienter som ventet på et kommunalt tilbud, ble regnet som spesielt sårbare, da de ofte var overrepresentert blant dem som ble flyttet mellom avdelinger og senger for å frigi plass ved stort behov for ledige senger. Sykehusansatte opplevde liten innflytelse på hva slags kommunale tilbud pasientene fikk etter utskrivning.

FORTOLKNING
Informantene fortalte at dagens arbeidshverdag var negativt påvirket av underkapasitet. Helsepersonells opplevelse av kapasitetspress er viktig kunnskap i politikkutformingen på feltet.