FORVALTNINGSDATABASEN

Askim, Jostein; Bach, Tobias (2021):

Mellom meritokrati og politisering? En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020

Universitetsforlaget

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2021-04-02

Omtale:

https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2021-04-02

Kommentar:

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, årgang 37, nr. 4-2021, s. 171–190

Antall sider:

20

ISSN-nummer:

1504-2936

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4831

Disse opplysningene er sist endret:

7/10 2022

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Sammendrag
Artikkelen studerer tilsetting av norske toppbyråkrater i et politiseringsperspektiv og ser på sammenhengen mellompolitisk bakgrunn og kompetanse. Forskningsspørsmålene er (1) om toppbyråkrater med politisk bakgrunn er bedreeller dårligere kvalifisert enn andre toppbyråkrater når det gjelder fagkunnskap og ledererfaring og (2) om de somer tilknyttet regjeringspartiene, er bedre eller dårligere kvalifisert enn de som er tilknyttet opposisjonen. Artikkelenstuderer 120 etatsledertilsettinger i 48 virksomheter på fire departementsområder fra 1980 til 2020. I 14 % av tilfel-lene ble det tilsatt en etatsleder som hadde erfaring fra toppolitikken. Resultatene viser at etatsledere med politiskerfaring har lavere fagkunnskap enn etatsledere uten politisk erfaring, men at denne forskjellen drives av de som erregjeringstilknyttet. De opposisjonstilknyttede har ikke statistisk signifikant dårligere fagkunnskap enn de upolitiskeetatslederne. Tre teoretiske perspektiver brukes til å tolke funnene. At det er få regjeringstilknyttede blant etatsledernestøtter meritokratiperspektivet, men at de som er regjeringstilknyttet er relativt dårlig kvalifisert, støtter politiserings-perspektivet. At de opposisjonstilknyttede scorer noe lavere, dog ikke statistisk signifikant lavere enn de upolitiske,når det gjelder fagkunnskap, lar seg best forklare med politikkforståelsesperspektivet.

Nøkkelord: Rekruttering, byråkrati, politisering, ekspertise, meritokrati, etatsledere

Abstract
The article studies the appointment of top bureaucrats in Norway from a politicization perspective and the associationbetween their political background and their professional competency. The research questions are (1) whether topbureaucrats with a background in politics are better or more poorly qualified than other top bureaucrats in terms ofprofessional expertise and management experience, and (2) whether top bureaucrats affiliated with a governing partyare better or more poorly qualified than those affiliated with the opposition. The article studies 120 appointments in48 government agencies in four ministerial portfolios between 1980 and 2020. Among these, 14% were appointmentswhere the agency head had a political background. The results show that agency heads with a political backgroundhave less professional expertise than those without a political background. The difference is driven by the govern-ment-affiliated agency heads. The expertise of those affiliated with the opposition is not statistically significant dif-ferent from that of agency heads without a political background. Three theoretical perspectives are used to interpret the results: that there are few government-affiliated agency heads supports the meritocracy perspective, but that thosewho are government affiliated are relatively poorly qualified supports the politicization perspective. That opposition-affiliated agency heads have less professional expertise than non-political ones have (albeit not statistically significant)supports the political craft perspective.

Keywords: Recruitment, bureaucracy, politicization, professional expertise, meritocracy, agency heads