FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen. (2005):

Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter?

Bergen: Rokkansenteret. Notat 4-2005

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N04-05.pdf

Antall sider:

42

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2023

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Dette notatet beskriver opplevd autonomi og kontroll i norske statlige
forvaltningsorgan. Det fokuseres spesielt på relasjonene mellom ulike dimensjoner ved
autonomi, slik som personalmessig autonomi, finansiell autonomi og policy-autonomi
og på variasjoner i autonomi og kontroll slik det oppleves fra de ulike forvaltningsorganene.
Det empiriske grunnlaget er en bredt anlagt spørreundersøkelse til statlige
forvaltingsorgan utenom departementene som ble gjennomført i 2004. Et hovedfunn er
at forvaltningsorganene opplever en betydelig autonomi. Men denne autonomien
varierer langs ulike dimensjoner og er for eksempel større i personalsaker enn i
finansielle spørsmål. Noen autonomidimensjoner utgjør sammenhengende knippe mens
andre er mer løst koplet. De formulerte hypotesene på grunnlag av et struktureltinstrumentelt
perpektiv, et kulturelt-institusjonelt perspektiv og et omgivelsesperspektiv
får generelt ikke sterk støtte i de empiriske analysene. Det er imidlertid signifikante
sammenhenger med variabler fra alle tre perspektivene.