FORVALTNINGSDATABASEN

Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad (2008):

Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2008:14

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/sites/difino/files/difirapport-2008-14-direktoratenes-faglige-rolle.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2008/12/direktoratenes-faglige-rolle-en-rolle-under-okende-press

Kommentar:

Publikasjonen bygger på data fra et utvalg på 14 direktorat, men omfatter alle direktorat. De 14 direktoratene er:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet.
Barne- og likestillingsdepartementet: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Fiskeri- og kystdepartementet: Fiskeridirektoratet.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Konkurransetilsynet.
Helse- og omsorgsdepartementet: Helsedirektoratet.
Justisdepartementet: Politidirektoratet.
Kunnskapsdepartementet: Utdanningsdirektoratet.
Miljøverndepartementet: Statens forurensningstilsyn.
Olje- og energidepartementet (ikke intervjuet): NVE.
Samferdselsdepartementet: Vegdirektoratet.
Utenriksdepartementet: Norad.

Antall sider:

39

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2797

Disse opplysningene er sist endret:

6/8 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Temaet for denne rapporten er direktoratenes faglige rolle. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført prosjektet for å belyse hvordan den faglige rollen oppfattes og for å identifisere relevante utfordringer relatert til den faglige rollen. I rapporten er vi særlig opptatt av forholdet mellom direktoratenes faglige rolle og departementenes rolle som sekretariat for politisk ledelse. Vi drøfter hva som ligger i den faglige rollen og presenterer funn fra en kartlegging om hvordan direktoratenes rolle som premissleverandør for departementene ivaretas. Rapporten drøfter også hvorvidt den faglige rollen er i ferd med å få økt betydning eller om den tvert i mot er under økende press. Vi angir også noen temaer for videre utviklingsarbeid og legger da særlig vekt på hvordan direktoratenes faglige rolle kan styrke grunnlaget for langsiktighet og politiske beslutninger og bidra til større åpenhet og en offentlig debatt.