FORVALTNINGSDATABASEN

Vikøren, Elisabeth (2009):

Endringsledelse - fleip eller fakta? En studie av ansatte og ledere sine opplevelser av en endringsprosess i Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen HF

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5320/68925572.pdf

Omtale:

https://bora.uib.no/handle/1956/5320?show=full

Antall sider:

69

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2928

Disse opplysningene er sist endret:

9/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Bakgrunn:
Oppgaven er en studie av de erfaringene ulike grupper av ansatte erfarte i tilknytning til en organisasjonsendring i barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Bergen HF.
Hensikt: Oppgaven søker å belyse de opplevde erfaringene ansatte hadde av de effektene endringene medførte, sett opp mot de målsettingene som var satt for endringen. Videre søker oppgaven å belyse de prosesserfaringene grupper av ansatte på ulike nivå i organisasjonen har opplevde gjennom endringsprosessen. Prosesserfaringen sees i lys av fire teoretiske rammer, som er den strukturelle rammen, human resource rammen, den politiske rammen og den symbolske rammen hos Bolman og Deal. Videre blir prosesserfaringene sett i lys av Kotters endringsteser for et vellykket endringsarbeid. .
Materiale: Hovedmaterialet består av fire gruppeintervju med ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Bergen HF.
Metode: Oppgaven bygger på kvalitativ metode.
Resultat: Effekterfaringene som informantene gir uttrykk for tilsier at det har skjedd en endring som i stor grad samsvarer med de målsettingene som var skisserte i endringsdokumentet ved oppstart. Prosesserfaringene er ulike i de fire informantgruppene.
Konklusjon: Årsakene til at de opplevde prosesserfaringene er ulike kan ha flere forklaringsfaktorer både knyttet til organisatorisk ståsted, profesjonstilknytning, ledelsen av prosessen, opplevd medvirkning og innflytelse i prosessen, samt tydeliggjøring av krav og opplæring i roller. Erfaringene kan også forståes ut fra hvilke teoretisk perspektiv man vurderer de ut fra. Dette igjen indikerer at opplæring i organisasjonsforståelse vil kunne være nyttig for ledere, både for de som skal lede en organisasjon og spesielt ved ledelse og gjennomføring av endring i organisasjoner.