The State Administration Database

NOVA - Norwegian Social Research

This page shows regnskapsprinsipper for this unit.

Accounting principles for NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Year Business type Accounting principle
2013 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2012 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet

Merk

Kontantprinsippet og Periodiseringsprinsippet er to regnskapsprinsipper som er tillatt i statlige virksomheter.

Les mer om kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket på DFOs nettsider.

Les mer om Periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) på DFOs nettsider.