FORVALTNINGSDATABASEN

Sammendrag

Sentraladministrasjonsundersøkelsene er en serie studier gjennomført med 10 års mellomrom. Surveyene startet opp i 1976, den gang som en del av Maktutreningen. Tilsvarende undersøkelserer er blitt videreført i 1976, 1986, 1996, 2006 og 2016. Spørreskjema har blitt sendt ut til saksbehandlere og sjefer med minst ett års tjenestetid i departement og direktorat og annen sentraladministrasjon om trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Resulatet av undersøkelsene er at man med dette får et - i internasjonal sammenheng - enestående innblikk i utviklingstrekk mht. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 40-års periode. Et mål er at undersøkelsen vil bidra vesentlig til forvaltningens selvforståelse, samfunnets forståelse av den, og dermed til arbeidet med å vedlikeholde og skape en god forvaltning.

Om Sentraladministrasjonsundersøkelsene 

Undersøkelsene startet med Maktutredningens departementsstudie i 1976 med professor Johan P. Olsen som prosjektleder. I 1986, ti år etter, ble det i regi av Forskningsrådets innsatsområde ’ledelse, organisasjon og styringssystem’ (LOS), gjennomført en nært beslektet undersøkelse, denne gangen omfattet studien både departements- og direktoratsansatte. I 1996 og 2006 ble den tredje og fjerde tilsvarende undersøkelse gjennomført, den gang i regi av ARENA, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Og i 2016 ble på ny en femte undersøkelse gjennomført. Et elektronisk sspørreskjema ble sendt ut til saksbehandlere og sjefer med minst ett års tjenestetid i departement og  direktorat og annen sentraladministrasjon om trekk ved arbeidsformer, personell og beslutningsprosesser. Denne undersøkelsen ble gjennomført og finansiert av Universitetet i Oslo i samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen. Prosjektledere var professor Per Lægreid, Universitet i Bergen og Rokkansenteret, professorene Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo, og professor Jarle Trondal, Universitetet i Agder. Alle forskerne har stått sentralt som prosjektmedarbeidere og prosjektledere i de tidligere sentraladministrasjonsundersøkelsene. Den tekniske utførelsen ble håndtert av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS som også ivaretar personvernhensyn i datainnsamlingen. 

Se på data

   Departementsdata Direktoratsdata  
 1976  Departementsundersøkelsen    
 1986  Departementsundersøkelsen  Direktoratsundersøkelsen  
 1996  Departementsundersøkelsen  Direktoratsundersøkelsen  
 2006  Departementsundersøkelsen  Direktoratsundersøkelsen  
 2016 Departementsundersøkelsen Direktoratsundersøkelsen Samlet datasett

 

 

 

 

  

Vedlegg