FORVALTNINGSDATABASEN

Data om statsansatte

NSD har fått overført data fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) om statsansatte med SST som kilde. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har NSD systematisert og tilrettelagt disse dataene. Data fra SST omfatter perioden 1980-2014. Du kan lese dokumentasjon av disse dataene her.

NB: Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD / Sikt. Tidsseriene fra SST omfatter dermed perioden 1980 - 2014.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte kan kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

På Forvaltningsdatabasen vises informasjon om antall statsansatte inntil videre på sidene som viser data fra Enhetsregisteret.

Følgende oversikter er tilrettelagt: