FORVALTNINGSDATABASEN

Havindustritilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via utskilling

Navn: Petroleumstilsynet
Kort navn: Ptil
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1103
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilt fra:

Petroleumstilsynet etableres 1. januar 2004 som et selvstendig,  statlig tilsynsorgan underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Etableringen kommer som en følge av at Oljedirektoratet ble delt fra 1. januar 2004. Den delen av direktoratet som hadde ivaretatt hensynet til sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten blir skilt ut som et eget tilsynsorgan – Petroleumstilsynet (Jfr. Kronprinsregentens resolusjon om det nye Oljedirektoratets ansvar og oppgaver etter utskillelsen av Petroleumstilsynet, fastsatt i Statsråd 19.12.2003)

Tilsynet holder til i Stavanger, samlokalisert med Oljedirektoratet (OD), og får cirka 140 medarbeidere.

Overordnet målPetroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.
Det nye Petroleumstilsynet etableres som resultat av behandlingen av Stortingsmelding nr. 17 (2002-2003) om statlige tilsyn (URL: www.dep.no/aad/norsk/publ/stmeld/002001-040025/index-dok000-b-n-a.html).

Petroleumstilsynet skal ha myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Ansvaret overtas fra Oljedirektoratet (OD) 1. januar 2004. Ved opprettelsen av Petroleumstilsynet vil forskrifter om helse, miljø og
sikkerhet i petroleumsvirksomheten videreføres med Petroleumstilsynet som ansvarlig myndighet. Petroleumstilsynets myndighetsområde skal utvides til å omfatte tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer på Kårstø, Kollsnes, Stura, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, og eventuelt framtidige, integrerte petroleumsanlegg.

Ansvaret for å fastsette regelverk og føre tilsyn med landanleggene overtas fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet 1. januar 2004. Ny, midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer vil tre i kraft 1. januar 2004. 

Petroleumstilsynet skal drive informasjons- og rådgivningsvirksomhet overfor aktørene i petroleumsvirksomheten, samarbeide med andre HMS-myndigheter nasjonalt og internasjonalt og bidra til kunnskapsoverføring på området helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunnet generelt. Petroleumstilsynet skal gjennom eget tilsyn og samarbeid med andre myndigheter med selvstendig ansvar på HMS-området, sikre at tilsynet med petroleumsvirksomheten blir ført på en helhetlig måte.
Petroleumstilsynet vil ha en midlertidig organisasjonsstruktur det første halve året. Den endelige organisasjonen skal være på plass innen 1. juli 2004.
Nyutnevnt direktør er Magne Ognedal.

Petroleumstilsynet er delegert myndighet i henhold til:

- Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet
- Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
- Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
- Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
- Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Jf. opprettelsen av det nye Arbeidsdepartementet.

01.01.2024 Navneendring

Navn: Havindustritilsynet
Kort navn: Havindustritilsynet

Om navneendringen:
Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet i Stavanger. Han varslet da at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet vil få nye navn fra 1. januar 2024. Oljedirektoratet skal skifte navn til Sokkeldirektoratet, mens Petroleumstilsynet vil endre navn til Havindustritilsynet.

Statsministeren la vekt på at både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bidrar til det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer som transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler. Oljedirektoratet har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler.

I Petroleumstilsynet pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind. Tilsynet har også fått ansvar for sikkerhet og beredskap knyttet til CO2-transport og -lagring og havbunnsmineraler.

– Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte.

Kilde: Regjeringen.no: Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn. Nyhet | Dato: 04.09.2023
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljedirektoratet-og-petroleumstilsynet-bytter-navn/id2992909/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.