FORVALTNINGSDATABASEN

Internasjonalt reindriftssenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2006 2 1 3 1 1 2 1 1
2007 2 1 3 1 1 2 1 1
2008 3 1 4 2 1 3 1 1
2009 4 3 7 2 2 4 2 1 3
2010 4 3 7 2 2 4 2 1 3
2011 5 5 10 2 2 4 3 3 6
2012 5 4 9 1 2 3 4 2 6
2013 5 5 10 1 2 3 4 3 7
2014 6 3 9 2 1 3 4 2 6
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2006
2007
2008
2009 38
2010 45
2011 52 39 45 50
2012 53 45 46
2013 58 35 47 49
2014 56 51 54

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2010* Navneendring

Navn: Internasjonalt reindriftssenter
Kort navn: ICR

01.01.2020* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Lokalisering: 5430 Kautokeino

Internasjonalt reindriftssenter er organisert som et ordinært statlig forvaltningsorgan (bruttobudsjettert virksomhet). Jf. Økonomi- og virksomhetsinstruks for Internasjonalt reindriftssenter 06.01.2020.

Instruksen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) den 09.01.2020, jf. reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd.

Styret er virksomhetens øverste organ og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Styret har ansvaret for faglig utvikling, ressursbruk og prioriteringer, og for å utarbeide strategier for senterets virksomhet. Statsråden har det konstitusjonelle og politiske ansvaret for Internasjonalt reindriftssenter. KMD har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for virksomheten.
Kilde: Økonomi- og virksomhetsinstruks for Internasjonalt reindriftssenter 06.01.2020
(https://www.regjeringen.no/contentassets/f09c5858c3d0434d8b8787dbb1d8dacd/icr---virksomhets--og-okonomiinstruks-2020.pdf)
___________________________________________________________

I henhold til § 3 Organisering i vedtekter for Internasjonalt reindriftssenter fastsatt 12.12.2019 av Kommunal- og moderniseringsdepartemtentet, var Reindriftssenteret tidligere organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.
Kilde: Vedtekter for Internasjonalt reindriftssenter fastsatt 12.12.2019 av Kommunal- og moderniseringsdepartemtentet
(https://www.regjeringen.no/contentassets/988be06056754c96b5ebc3d508c9f371/icr_vedtekter.pdf)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.