FORVALTNINGSDATABASEN

Antall forvaltningsenheter fordelt på tilknytningsformer

Om tellemåten:

I Forvaltningsdatabasen er forvaltningsorgan med like oppgaver gruppert sammen. F.eks. er de ca 90 enkelt-ambassadene som rapporterer til Utenriksdepartementet gruppert som en enhet. Organer med like oppgaver innenfor etater er gruppert på samme måte (f.eks. Fylkesarbeidskontor). I tellingene her er slike grupper talt som en enhet.

Med i tallgrunnlaget er altså alle nasjonale organ, sentralorgan som inngår i etater og grupper av organ under departement. Lokalnivå under etater (grupper og enkeltenheter) samt enkeltenheter som inngår i grupper er ikke talt med her.

Tilknytningsformer:

Start- og sluttår:

Dag og måned:

Data er oppdatert per 01.01.2024. Hvis du vil ha et annet opptellingstidspunkt (dag eller måned) på året, kan dette endres her.