FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen. (2005):

Performance Management in Practice - the Norwegian Way.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 8-2005.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/1956/1335/1/N08-05%5b1%5d.pdf

Omtale:

https://bora.uib.no/handle/1956/1335

Kommentar:

Finnst også som tilnærma lik versjon i tidsskriftet Financial Accountability and Management 22(3)August 2006, 0267-4424, og som særtrykk nr.9 (2006) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.

Antall sider:

43

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2026

Disse opplysningene er sist endret:

4/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I dette notatet undersøkes det hvordan mål- og resultatstyring fungerer i praksis i norsk sentralforvaltning. Det fokuseres på målformulering, resultatindikatorer, resultatrapportering og resultatoppfølging. Det empiriske grunnlaget er en større spørreundersøkelse til alle statlige forvaltningsorganer som ble gjennomført i 2004. Med utgangspunkt i et strukturelt-instrumentelt perspektiv, et kulturelt-institusjonelt perspektiv og et omgivelsesperspektiv undersøkes variasjoner mellom forvaltningsorganene i bruk av mål- og resultatstyring. Studien avdekker at de generelle ideene i mål- og resultatstyringen i stor grad har blitt adoptert i norsk sentraladministrasjon, men også at den praktiske tilpasningen av mål- og resultatstyring varierer betydelig fra den idealtypiske modellen og har blitt omformet og tilpasset av de ulike forvaltningsorganene. Denne variasjonen kan særlig knyttes til kulturelle faktorer og omgivelsesforhold. Mål- og resultatstyring synes å fungere best for forvaltningsorganer som er unge og store, som fungerer under markedslignende forhold, og som rapporterer om høg grad av gjensidig tillit mellom forvaltningsorganet og overordnet departement.