FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Tom Christensen (red.). (2002):

Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 18-2002.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N18-02.pdf

Kommentar:

Finst også i ein anna versjon i Public Perfomance and Management Review, Vol 28, No.4 (2005), s 487-511, og Særtrykk Nr. 4 (2006) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, UiB.

Antall sider:

34

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2050

Disse opplysningene er sist endret:

20/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Dette notatet fokuserer på tillit til offentlige myndigheter og grupperinger som
Stortinget, regjeringen, offentlig forvaltning, kommunestyre, politiske partier og
politikere. Variasjoner i tillit blir dels knyttet befolkningens tilfredshet med spesifiserte
offentlige tjenester fra institusjoner innenfor helsevesenet, arbeidsmarkedsetaten og
sosialkontoret; og dels til politisk kulturelle faktorer og demografiske kjennetegn.
Datagrunnlaget er en survey gjennomført til et representativt utvalg av den norske
befolkning mellom 18 og 85 år i 2001. Hovedfunnene er for det første at folks tillit til
offentlige myndigheter er av en generell karakter. Hvis man har stor tillit til en
institusjon så har man også stor tillit til andre institusjoner. For det andre har politiskkulturelle
faktorer generelt sterkest effekt på variasjoner i folks tillit til offentlige
myndigheter. Den viktigste faktoren er folks generelle tilfredshet med hvordan
demokratiet fungerer i Norge. For det tredje har folk som ut fra egne erfaringer er
tilfreds med spesifikke offentlige tjenester, generelt større tillit til offentlige
myndigheter enn de som er misfornøyde. For det fjerde et tillit til offentlige
myndigheter også påvirket av demografiske faktorer som alder, utdanning og om man
arbeider i offentlig sektor eller ikke.