FORVALTNINGSDATABASEN

Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne, Greni, Ragnhild Castberg, Motzfeldt, Sidsel, Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria (2004):

Evaluering av Norsk pasientskadeerstatning : (fase 2)

Oslo: Statskonsult. Rapport 2004:04

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2004/2004-04.htm

Antall sider:

115

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2261

Disse opplysningene er sist endret:

10/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Det har vært reist sterkt kritikk mot NPE når det gjelder saksbehandlingstid, service og utfall av sakene. Statskonsult har gått igjennom rutiner, informasjon og praksis. Lang saksbehandlingstid skyldes i stor grad forhold utenfor NPE. Informasjonen kan bli bedre i NPE, men særlig i helsevesenet. NPE har satt i gang tiltak for å bedre service og informasjon. NPEs praksis synes ikke å være for streng ut fra dagens regelverk. Regelverket er muligens ikke i samsvar med folks forventninger.