FORVALTNINGSDATABASEN

Greni, Ragnhild Castberg, Peter, Bøgh og Nordvik, Jørn-Flemming (2003):

Klager over alt

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:19

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-19.htm

Antall sider:

54

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2313

Disse opplysningene er sist endret:

10/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult kartlegger i denne rapporten organiseringen av klagesaksbehandlingen i statsforvaltningen.
<p>
Vi tar utgangspunkt i forvaltningsrettens rettsikkerhetshensyn, og undersøker om organiseringen av klageordninger påvirker klageorganenens evne og egnethet til å realisere disse hensynene.
<p>
Hovedregelen etter forvaltningsloven er at klage over et forvaltningsvedtak avgjøres av det organet som er umiddelbart overordnet førsteinstansen: med andre ord slik at avgjørelse i et regionalt statsorgan påklages til det overordnede departementet.
<p>
Vi mener at de forholdene vi omtaler i denne rapporten, tilsier at spørsmålet om organiseringen av klagesaksbehandlingen tas opp til prinsipiell vurdering.