FORVALTNINGSDATABASEN

Bakli, Oddbjørg, Hagevik, Margaret og Harsheim, Janike (2003):

Sektorvise miljøhandlingsplaner - et egnet virkemiddel?

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:06

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-06.htm

Antall sider:

53

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2326

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Overordnet mål med prosjektet har vært å vurdere om sektorvise miljøhandlingsplaner har virket til å integrere miljøhensyn i alle sektorer. Departementenes syn på virkemiddelet er delte. Handlingsplanarbeidet har gitt de fleste departementene en statusoversikt. Halvparten av departementene sier også at arbeidet har medført økt miljøbevissthet i departementene. Planene er lite konkrete og forpliktene og gjenspeiler ikke eventuelle konflikter mellom miljø- og andre sektorhensyn. De fungerer ikke som styringsdokumenter eller som grunnlag for tverrsektorielle tiltaksanalyser. Planene har heller ikke ført til økt samhandling på tvers av sektorer. Statskonsult mener sektorvise miljøhandlingsplaner kun er et egnet virkemiddel dersom det enkelte departement opplever dem som nyttige og har et eierforhold til dem. Etter Statskonsults vurdering har de færreste departementene et slikt eierforhold. Arbeidet med sektorintegrasjon bør primært videreføres gjennom å kople miljøhensyn og miljøavveininger sterkere til andre styrende og besluttende prosesser.