FORVALTNINGSDATABASEN

Vemundvik, Sissel og Kringen, Jacob (2003):

EØS og tilsyn

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:03

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-03.htm

Antall sider:

50

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2333

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En studie av EØS-avtalens forvaltningspolitiske konsekvenser på tilsynsområdet

Tilsyn er et tema med økende aktualitet innenfor forvaltningspolitikken. Økt desen­tralisering av beslutninger og mer bruk av styring via markedet ligger bak. Organisering og arbeidsmetoder er i endring. Valg av modeller og fremgangsmåter er betydelig påvirket av økt fokus på effektiv implementering og håndheving av EU-/ EØS-regelverket, fra EU-kommisjonens og ESAs side. En tilsvarende utvikling foregår i hele EU-/EØS-området til tross for at det formelt sett, ikke finnes noen felles europeisk forvaltningspolitikk. EØS-avtalens virkning på forvaltningsutviklingen i Norge bør i større grad enn hittil tas med i betrakt­ningen innenfor norsk forvaltningspolitikk.