FORVALTNINGSDATABASEN

Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria (2003):

Flere veier til målet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:02

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-02.htm

Antall sider:

85

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2335

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Saksbehandlingstid i fylkesmannsembetene var temaet for Riksrevisjonens rapport 3:12 (2000-2001). Statskonsult har i samarbeid med fylkesmannsembetene i Aust-Agder, Hordaland og Troms, gjennomført et oppfølgingsprosjekt med det samme temaet. Som Riksrevisjonen, har vi tatt utgangspunkt i klagesaker etter sosial­tjeneste­lovens kapittel 4 og 5 og klagesaker etter plan- og bygningsloven. Ved oppstart var målet for letingen ”de gode rutinene” som skilte embeter som klarte saksbehandlingsfristen, fra de som ikke klarte dem. Vi lette etter rutiner som kunne spres mellom embetene og virke oppdragende på de embetene som ikke holdt fristene. Vi har gjennomgått en del organisatoriske forhold og mulige sam­menhenger med saksbehandlingstid og gjennomført en liten spørreundersøkelse til alle embetene, rettet mot interne rutiner, kompetanse og gjennomførte tiltak. Vi har ikke funnet de enkle sammenhengene. Derimot fant vi tre embeter som hver på sin måte har bygget opp styringssystemer, organisasjonsmodeller og personellmessige kompetanseprofiler som passer sammen. Kopiering av enkle rutiner fra ett embete til et annet, vurderes som en lite formåls­tjenlig endringsstrategi. I stedet anbefales diskusjonsfora, hospitering og prosjekt­samarbeid på tvers, som kan gi grobunn i embetene for refleksjoner over sterke og svake sider ved egne prioriteringer/egen organisering.