FORVALTNINGSDATABASEN

Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg (2001):

Språkprøven for voksne innvandrere

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:05

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-05.htm

Antall sider:

55

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2396

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult anbefaler at målene med ordningen avklares og konkretiseres. Departementet bør ta stilling til hva Språkprøven skal være, hvilke behov den skal dekke og hvem Språkprøven er til for. Språkprøven bør utformes i tråd med dette.
Departementet bør skille mellom faglig utvikling av og gjennomføring av Språkprøven, og bevilgningen bør deles i to. Midlene til og ansvaret for utvikling av Språkprøven bør legges til et universitetsmiljø - fortrinnsvis til Norsk språktest i Bergen, som innehar en betydelig kompetanse på området. Når det gjelder gjennomføringen av Språkprøven, må departementet velge mellom to mulige modeller: a) beholde Folkeuniversitet og b) gi oppgaver til Statens utdanningskontor og kommunene som i norskopplæringen. Etter Statskonsults vurdering er alternativ b) bedre enn alternativ a).
I styringen av ordningen bør det være større fokus på oppfølging. Det bør tas stilling til hvilken type rapportering departementet/tilskuddsforvalter har behov for, og det bør i større grad styres gjennom evaluering.