FORVALTNINGSDATABASEN

Øvrelid, Ragnhild og Aasmundstad, Per Kristian (2001):

Statlig tilskudd til frivillige organisasjoner

Oslo, Statskonsult, Notat 2001:05

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2001/n2001-05.htm

Antall sider:

27

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2402

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statkonsult mener det bør avklares om det er felles politisk mål å opprettholde en selvstendig sivil sektor. Gitt et slikt mål, forslår Statskonsult at ligningsmyndighetenes definisjon av frivillig organisasjon justeres og legges til grunn av andre myndigheter. Staten bør ikke gjennom sine målformuleringer stille krav til de frivillige organisasjonenes oppbygging og arbeidsform. Organisasjonenes mål og resultatforventninger formuleres av organisasjonene selv. Statens oppfølging bør skje gjennom dialog med mottakeren om mottakerens mål, resultater og utfordringer.