FORVALTNINGSDATABASEN

Rødsten, Tormod, Kalleberg, Annemor og Bakli, Oddbjørg (2001):

Effektivitet i statlig ressursbruk

Oslo, Statskonsult, Notat 2001:03

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2001/n2001-03.htm

Antall sider:

50

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2403

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har kartlagt status og utvikling når det gjelder effektivitet og sysselsettingsutvikling i offentlig sektor med fokus på staten, basert på foreliggende dokumentasjon. Statskonsult oppsummerer bl.a. at det synes å være et stort potensial for effektivitetsforbedringer, ikke bare i sum, men også i enkeltsektorer. Statskonsult mener at det er nødvendig med en styrking av arbeidet med å måle og kartlegge effektivitet i statlig virksomhet. Statskonsult mener dette best kan gjøres ved en særskilt satsing over 2-3 år, og skisserer flere mulige aktiviteter i det videre arbeid.