FORVALTNINGSDATABASEN

Johannessen, Marit (2000):

OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:11

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-11.htm

Kommentar:

OU-prosessen = Organisasjons- og utviklingsprosessen

Antall sider:

38

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2408

Disse opplysningene er sist endret:

17/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har sammenfattet og vurdert resultatene fra Justisdepartementets spørre-undersøkelse vedrørende politidistriktenes erfaringer med omorganiseringen i politi- og lensmannsetaten. Strukturelle endringer i etaten er gjennomført som planlagt, men presset på administrative gjøremål synes å gå på bekostning av ressurser til politiarbeid. De administrative oppgavene og etatens arbeidsmåter bør vurderes kritisk, og etaten bør nyttiggjøre seg andres gode erfaringer.