FORVALTNINGSDATABASEN

Laudal, Thomas, Hagevik, Margaret og Sogge, Sverre (2000):

Folkerettens innflytelse på norsk lovgivning

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:03

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-03.htm

Antall sider:

98

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2414

Disse opplysningene er sist endret:

17/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har kartlagt alle lovendringene som gjennomførte folkerettslige forpliktelser i første halvdel av 80-tallet, og i siste halvdel av 90-tallet. Andelen slike lovendringer har i denne perioden steget fra 1 % til 15 %. Over halvparten av lovendringene gjennomførte EØS-forpliktelser, 20 % gjennomførte WTO-forpliktelser, og 16 % gjennomførte FN-relaterte forpliktelser. Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har ansvaret for flest lovendringer av denne typen, mens Utenriksdepartementet har en sentral samordningsrolle.

Rapporten drøfter Norges deltakelse i det internasjonale regelverksarbeidet, forholdet mellom krav og praksis i lovendringsprosedyren, hvordan det redegjøres for bakgrunnen for lovendringer og for administrative og økonomiske konsekvenser, språklig og faktisk tilgjenglighet til lovtekster og tilhørende folkerettslige bestemmelser, og til slutt delegeringspraksis og lovteknikk. Statskonsult har funnet flere avvik i forhold til de formelle kravene og har foreslått en rekke forbedringstiltak.