FORVALTNINGSDATABASEN

Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg (1999):

Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:23

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-23.htm

Antall sider:

48

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2421

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har foretatt en gjennomgang av MoU-avtaler på miljøfeltet med Indonesia, Kina og Sør-Afrika. MoUene finansieres over bistandsbudsjettet og berører både MDs, UDs og NORADs ansvarsområder. Gjennomgangen viser at det er uklarhet omkring formål med og innretning på MoUene. Det synes å være en viss motsetning mellom det bistandspolitiske prinsippet om mottakeransvar og MoU-prinsippet om samarbeid mellom likeverdige parter. Det er også uklar rolle- og ansvarsdeling mellom de norske aktørene, noe som påvirker organisering og forvaltningsmessige gjennomføring av arbeidsprogrammene under MoUene. Statskonsult mener likevel samarbeidet knyttet til eksisterende MoUer er i ferd med å finne sin form og forslår ulike tiltak for å styrke og effektivisere denne type samarbeid. I forhold til eventuelle nye miljø-MoUer mener Statskonsult det bør legges opp til en mer rendyrket rolle- og ansvarsdeling.