FORVALTNINGSDATABASEN

Strøm, Maria, Kringen, Jacob, Greni, Ragnhild Castberg og Nordvik, Jørn-Flemming (1999):

Helt stykkevis og delt? Lov- og forvaltningsstruktur på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:02

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-02.htm

Antall sider:

120

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2437

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Rapporten gjennomgår lov- og forvaltningsstrukturen på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet, samt virksomheters erfaringer med regulering og tilsyn. Den konkluderer med at regelverket ikke preges av innbyrdes konflikt/motstrid, men at det framstår som omfattende og uoversiktlig for virksomheter.

Forvaltningsstrukturen er uensartet og oppsplittet, og bidrar ikke til god ressursutnyttelse. Samordningstiltak avhjelper bare delvis de uhensiktsmessigheter som påvises. Det anbefales at en del av etatene underlegges en mer samlet styring for å sikre bl.a. kontroll med regelverksutvikling og helhetlig allokering av ressurser.