FORVALTNINGSDATABASEN

Antonsen, Asbjørg H., Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne I. (1998):

Evaluering av ordningen med fri rettshjelp

Oslo, Statskonsult, Rapport 1998:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1998/1998-12.htm

Antall sider:

60

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2443

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Endringene i regelverket som trådte i kraft 01.01. 1997 har ikke medført store endringer i det faktiske forbruket på bevilgningen for ordningen med fri rettshjelp i 1997. Det er heller ikke noen vesentlig økning i hvem og hvor mange som faller inn under ordningen, hvem som bruker den eller hvilke saksområder som dominerer. Det bør utarbeides mer konkrete kriterier for oppfølging av ordningen, og dagens regler for skjønnsutøvelse bør gjennomgås for å få til en mer enhetlig regelforståelse og praksis mellom de ulike forvalterne. Det bør etableres retningslinjer som sikrer at tilsagnsbrevene inneholder nødvendig informasjon. Departementet bør vurdere sitt behov for statistikk og rapporter.