FORVALTNINGSDATABASEN

Lidahl, Nina K., Kvalvåg, Marianne I., Hansen, Freddy og Ingvaldsen, Jostein (1997):

Tilskudd til opptrening

Oslo, Statskonsult, Rapport 1997:19

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

81

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2447

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Opptreningsinstitusjonene er ingen homogen gruppe. Tilbudet til institusjonene er i liten utstrekning samordnet med den øvrige helsetjenesten. Målene for det statlige tilskuddet må klargjøres. For å tilfredsstille kravene i økonomireglementet må det foretas en rekke endringer i utformingen, forvaltningen og oppfølgningen av tilskuddsordningen.