FORVALTNINGSDATABASEN

Bakli, Oddbjørg og Botheim, Ingunn (1997):

Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til krisetiltak

Oslo, Statskonsult, Rapport 1997:18

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1997/1997-18.htm

Antall sider:

42

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2448

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Det er behov for en konkretisering og prioritering av mål og hensikt med tilskuddsordningen. Krisetiltak bør ses som et supplement til andre helse- og sosialtjenester. Forvaltningen av ordningen bør forenkles og effektiviseres. Rapportering fra og oppfølging av tiltakene bør knyttes sterkere til tilskuddsmottaker. Det bør etableres adskilte tilskuddsordninger for krisesentre og incestsentre. Tilskudd til krisesentre bør fortsatt være øremerkede tilskudd til vertskommune, eventuelt fylkeskommunen. Incestsentre bør få direkte tilskudd.