FORVALTNINGSDATABASEN

Dugstad, Ragnhild, Botheim, Ingunn og Sollien, Tone (1997):

Formidling og forvaltning av tekniske hjelpemidler

Oslo, Statskonsult, Rapport 1997:05

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1997/1997-05.htm

Antall sider:

52

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2452

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En evaluering av hjelpemiddelsentralenes virksomhet
Driften av hjelpemiddelsentralene vurderes i lys av utviklingen i folketrygdens utgifter til tekniske hjelpemidler. Rapporten drøfter den styringsmodellen som er valgt og i hvilken grad det er etablert tilstrekkelige styringssystemer for hjelpemiddelsentralens virksomhet. Evalueringen omhandler videre de forbedrings- og effektivitetstiltak som er foretatt i forhold til ressursstyringen ved sentralene. Det understrekes at hjelpemiddelsentralenes arbeid i forhold til førstelinjetjenesten i kommunene er særlig viktig, både for å få en kostnadseffektiv og en formålseffektiv hjelpemiddelformidling.