FORVALTNINGSDATABASEN

Paulsrud, Astrid, Bøgh, Peter og Grøver, Tone (1997):

Trosliv og statlig ansvar

Oslo, Statskonsult, Rapport 1997:04

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1997/1997-04.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2453

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I rapporten drøfter vi hvordan tilskuddsordningen kan forvaltes på en måte som fremmer formålet med ordningen (trosfrihet og likestilling mellom ulike tros- og livssynssamfunn), og som fyller kravene til tilskuddsforvaltning etter det nye økonomiregelverket. Det fremmes forslag om forenkling av tilskuddssatsens beregningsmåte, endringer i lov- og regelverk for medlemsregistrering og kontroll, samt å være tilskuddsberettiget. Ut fra bestemmelser i økonomiregelverket foreslås endringer i rutiner og retningslinjer, saksbehandling og rapportering.