FORVALTNINGSDATABASEN

Solheim, Øystein (1997):

Statlige tilknytningsformer - endringer og egnethet

Oslo, Statskonsult, Notat 1997:08

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/1997/n1997-08.htm

Antall sider:

41

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2454

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

For å få økt kjennskap til feltet statlige tilknytningsformer, har Planleggings- og samordningsdepartementet bedt Statskonsult om å beskrive og vurdere de eksisterende tilknytningsformene, vurdere om de dekker dagens behov og eventuelt foreslå alternative tilknytningsformer. Dette notatet utgjør første steg i arbeidet. Notatet gir en beskrivelse av dagens statlige tilknytningsformer og analyserer hovedtrekk ved omdanningene av statlige virksomheter siden 1980. Det gis dessuten en oversikt over forskjellige tilnærmingsmåter når det gjelder å vurdere hvor egnet en bestemt tilknytningsform er, og det skisseres aktuelle tema for nærmere analyse og vurdering i et hovedprosjekt.