FORVALTNINGSDATABASEN

Wærness, Marit Stadler, Moss, Helga, Rødsten, Tormod og Aasmundstad, Per Kristian (2001):

Som man roper i skogen, får man svar

Oslo, Statskonsult

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/sommanroper.htm

Antall sider:

51

ISBN-nummer:

82-7483-098-9

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2457

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapportering av resultater er et viktig element i mål- og resultatstyringen. I departementenes styring av underliggende virksomheter inngår resultatrapportering i grunnlaget for fremtidige prioriteringer og beslutninger. Gjennom sin bestilling av resultatinformasjon har departementene ansvaret for å etablere en god og formålstjenelig rapportering.

Vår intensjon med dette heftet er å identifisere utfordringene og skissere noen mulige løsninger.

Heftet tar for seg

generelle rammer for mål- og resultatstyringen
departementenes rolle og ansvar som bestiller resultatinformasjon
utfordringer knyttet til den konkrete bestillingen av resultatinformasjon
departementenes bruk av resultatinformasjon