FORVALTNINGSDATABASEN

Gulbrandsen, Bjørn, Antonsen, Asbjørg Harstad og Hansen, Tore Vegard (2001):

Styring til besvær?

Oslo, Statskonsult

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/styringtilbesver.htm

Antall sider:

110

ISBN-nummer:

82-7483-099-7

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2458

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utøvelsen av intern styring er viktig for å få mest mulig ut av de ressursene som forvaltes av det offentlige. Intern styring handler om å realisere målene med virksomheten på en mest mulig effektiv måte. Virksomheten må fokusere på

hvorfor den er til
hvem som er dens brukere
hvilke oppgaver den har
hvilke varer og tjenester den skal produsere.
Samtidig skal styringen ivareta sentrale rettsstatsverdier som rettssikkerhet, likebehandling og forutsigbarhet.

Temaheftet har eksempler som du og din virksomhet kan hente ideer og impulser fra.