FORVALTNINGSDATABASEN

Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne (2001):

Monopoler for fall

Oslo, Statskonsult

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/bokhefteveil/monopoler.htm

Antall sider:

254

ISBN-nummer:

82-7483-093-8

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2460

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I alle vesteuropeiske land har det offentlige tradisjonelt hatt en sentral rolle når det gjelder levering av infrastrukturbaserte tjenester som elektrisitet, transport og kommunikasjonstjenester. De siste 10–15 årene har vi fått en utvikling hvor disse tjenestene tilbys gjennom kjøp og salg i et marked. Følgende utviklingstrekk kan observeres:

Offentlige (statlige) monopoler reduseres eller avvikles
Offentlige tilbydere suppleres med private aktører
Organisatoriske fristillinger av offentlige virksomheter
Økende grad av privatisering
Samtidig ser vi også at politiske og samfunnsmessige mål opprettholdes, blant annet for å sikre befolkningen tilgang til disse tjenestene. Statens nye utfordringer blir hvordan disse målene skal ivaretas innenfor et mer markedsbasert system.

Boka beskriver disse endringsprosessene i åtte europeiske land innen seks sentrale samfunnssektorer, og peker på ulike drivkrefter og motkrefter som påvirker utviklingen.