FORVALTNINGSDATABASEN

Sundby, Inger Johanne, Bøgh, Peter Chr., Lassen, Vivi og Solumsmoen, Dag (2006):

Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca 1990

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:10

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-10.htm

Antall sider:

113

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2467

Disse opplysningene er sist endret:

20/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Målet for prosjektet har vært å foreta en dokumentasjon og analyse av forvaltningspolitikkens utvikling og av hvordan forvaltningen faktisk har endret seg de senere årene.


Rapporten starter med en drøfting av forvaltningspolitikken som begrep, dens organisering og grenseflater.

Hovedkapitlene gir en dokumentasjon av viktige mål, prinsipper og verdigrunnlag i forvaltningspolitikken, samt en oversikt over reformer, retningslinjer og vedtak av sektorovergripende karakter.

I det sistnevnte kapitlet er det også tatt inn en rekke mer praktiske tiltak og faktiske endringer i forvaltningen som – i varierende grad – kan føres tilbake til mål, reformer og vedtak. Slike tiltak og faktiske endringer er imidlertid gitt en langt mer utfyllende framstilling i vedlegget til rapporten.