FORVALTNINGSDATABASEN

Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg (2006):

Evaluering av bosetting av flyktninger

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:02

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-02.htm

Antall sider:

67

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2553

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har evaluert ordningen med bosetting av flyktninger, som ble innført i 2002. Hensikten med evalueringen var å finne ut om det er mulig å gjøre forbedringer i rutiner og samarbeid slik at en kan nå målsettingen om rask (innen 6 måneder) og god bosetting. Utgangspunktet for evalueringen har vært at forslag til forbedringer skal ta utgangspunkt i hovedtrekkene i dagens ordning, og at ordningen skal basere seg på frivillighet fra kommunenes side. Statskonsult konkluderer med at nåværende samarbeid og rutiner ikke har ført til at bosettingen skjer raskt nok og kommer med flere konkrete forslag til forbedring av ordningen.