FORVALTNINGSDATABASEN

Kvalvåg, Marianne, Nonseid, John, Øvrelid, Ragnhild (2006):

Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:06

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-06.htm

Antall sider:

47

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2564

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) har Statskonsult evaluert tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet. Statskonsult har basert evalueringen på en gjennomgang av tilgjengelig skriftlig materiale, og intervjuer med aktuelle informanter i organisasjonene og i FD.
Organisasjonene som mottar støtte, er ulike mht organisering, medlemsmasse, formål og arbeidsformer. Statskonsult vil anbefale at departementet avklarer formålet med tilskuddsordningen. Er formålet å støtte organisasjoner som driver med informasjon om forsvarsfaglig virksomhet, eller ønsker staten også å støtte organisasjonene som har et annet/videre formål? Vi anbefaler at midlene deles i en grunnstøttepost, hvor det er formulert et relativt vidt formål som dekker flere statlige begrunnelser for å støtte frivillige organisasjoner, og en prosjektstøttepost knyttet til mer konkrete informasjonstiltak.