FORVALTNINGSDATABASEN

Brachel, Thomas, Botheim, Ingunn, Bakkeland, Gunnar (2006):

Omstillingen av Forsvaret 2002-2005

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:07

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-07.htm

Antall sider:

69

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2567

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Denne rapport utgjør en dokumentering av resultater og erfaringer fra omstillingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, en av de mest omfattende endringer i offentlig sektor i nyere tid. Arbeidet med rapporten har blitt rettet inn mot å få frem et bredt bilde av omstillingen, og i mindre grad dybdeanalyser. Arbeidet bygger i all hovedsak på intervjumateriale og ugraderte dokumenter. Rapporten trekker frem noen anbefalinger basert på funn som synes nokså utvetydige, innen områder som etter Statskonsults vurdering er sentrale for Forsvaret å arbeide videre med under den fortsatte omstillingen.