FORVALTNINGSDATABASEN

Botheim, Ingunn, Viggen, Marit, Solumsmoen, Dag (2006):

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:14

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-14.htm

Antall sider:

46

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2575

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Kartleggingen viser endringsbehov mht organisering, arbeidsformer og ledelse, bl.a. pekes det på at ordningen med tre sidestilte ledere i ABMs utviklingsavdeling har gitt liten drahjelp til utviklingen av de sektorovergripende oppgavene, selv om selve opprettelsen av ABM klart har
stimulert til tverrgående prosjekter og til voksende interesse for et ABM-perspektiv. Uavhengig av organisering anbefaler rapporten: 1) Bedre avklaring av hva som er potensialet for det tverrsektorielle perspektivet. 2) At det bør utvikles et mer bevisst forhold til bruk av tverrgående arbeidsformer. 3) At interne rutiner og systemer videreutvikles med sikte på bedre oversikt over ressursbruk, prosjektoppfølging mv. 4) At det bør utvikles en omforent forståelse av hva ”god ledelse” er i ABM. 5) At styret bør omdannes til et rådgivende forum. Til slutt gis det noen skisser til alternativ organisering, med hovedstruktur basert på sektor- eller funksjonsdeling.