FORVALTNINGSDATABASEN

Vemundvik, Sissel, Ibenholt, Tone (2006):

Likestilling i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:17

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-17.htm

Antall sider:

40

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2578

Disse opplysningene er sist endret:

27/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Komité for integreringstiltak for kvinner i forskning, nedsatt i 2004, skal levere sluttrapport med forslag om nye integreringstiltak før utgangen av 2006. Statskonsult har i tilknytning til dette utredet hvordan finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren kan brukes for å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger. Statskonsult har tatt utgangspunkt i at hensynet til likestilling allerede er innarbeidet i statsbudsjettet og at styringsdialogen mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene kan brukes mer aktivt for å sikre at likestillingsmål blir gjennomført. Det er utarbeidet seks ulike modeller som viser hvordan virkemidler, som antas å ha ulik styrke, kan brukes til å påvirke utviklingen i ønsket retning. Tre av modellene impliserer bruk av økonomiske insentiver i form av ”premiering” for måloppnåelse og /eller sentrale tilskudd til institusjonenes arbeid med å fremme likestilling. De økonomiske insentivene blir vurdert som de sterkeste virkemidlene, men effekten av dem vil avhenge både av beløpenes størrelse og institusjonenes mer langsiktige likestillingsarbeid.